Чланом 91. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - други закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) и чланом 44. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РСˮ, бр. 36/15, 44/18 - други закон и 95/2018) прописана је обавеза састављања годишњег извештаја о раду буџетске инспекције.

Према одредбама члана 84. Закона о буџетском систему, Министарству финансија, Буџетској инспекцији поверено је обављање послова инспекцијске контроле над директним и индиректним корисницима буџетских средстава, организацијама за обавезно социјално осигурање, као и осталим субјектима наведеним у тач. 3), 4) и 5) истог члана закона.

У складу са тим, а имајући у виду одредбе члана 86. Закона о буџетском систему којима је прописана функција буџетске инспекције, инспекцијска контрола се односила на примену закона у области материјално - финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава од стране напред наведених субјеката.


http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14393