Прaвилник o ближeм урeђивaњу пoступкa jaвнe нaбaвкe, 6.11.2018.http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14061