Решење о утврђивању превода Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП)

Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитетеhttp://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14045