ЗАКОН
о играма на срећу
"Службени гласник РС", бр. 88 од 24. новембра 2011, 93 од 28. септембра 2012 - др. закон, 30 од 20. априла 2018, 95 од 8. децембра 2018.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.

Овим законом уређује се право на приређивање игара на срећу, врсте игара на срећу, услови приређивања, права и обавезе приређивача игара на срећу (у даљем тексту: приређивач), остваривање и припадност прихода остварених приређивањем игара на срећу, као и надзор над приређивањем игара на срећу.
Овим законом оснива се Управа за игре на срећу (у даљем тексту: Управа), као орган управе у саставу министарства надлежног за послове финансија и уређује њена надлежност.*
*Службени гласник РС, број 95/2018

Закон о играма на срећу („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 93/2012 - др. закон, 30/2018 и 95/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13701