ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ КОНВЕНЦИЈЕ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ТРАНЗИТНОМ ПОСТУПКУ

Члан 1.

Потврђује се Конвенција о заједничком транзитном поступку, сачињена у Интерлакену 20. маја 1987. године у оригиналу на данском, холандском, енглеском, француском, немачком, грчком, италијанском, португалском, шпанском, финском, исландском, норвешком и шведском језику.


Закон о потврђивању Конвенције о заједничком транзитном поступку („Службени гласник РС - Међународни уговори“, бр. 13/2015)
http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13677