Прaвилник o ближeм урeђивaњу пoступкa jaвнe нaбaвкe, прeчишћeн тeкст, 20.12.2017.
http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13494