Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Министарства финансија за 2015. годину 

Извештај о ревизији делова годишњег финансијског извештаја и правилности пословања Министарства финансија за 2014. годинуhttp://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13391