Функција буџетске инспекције јесте инспекцијска контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката из чл. 84. и 85. Закона о буџетском систему, а прописана је одредбама члана 86. истог закона.

Обавеза израде Контролне листе прописана одредбама члана 14. ст. 1. и 4. Закона о инспекцијском надзору.

Контролна листа Буџетске инспекције Министарства финансија

http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13220