Претприступна помоћ Европске уније


Уредба о децентрализованом систему управљања средствима развојне помоћи Европске уније у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА)


Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период од 2007−2013. године („Службени гласник РС“, бр. 76/2017)
 


Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014−2020 године („Службени гласник РС“, бр. 93/2015 и 105/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније („Службени гласник РС“, бр. 78 од 11. септембра 2015. год.)

Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године ("Службени гласник РС", бр. 93/2015 од 13.11.2015. године, ступила на снагу 21.11.2015.)

Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007−2013. године („Службени гласник РС“, бр. 140 од 22. децембра 2014. год.)
Јавна својина

Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласникаЈавна предузећа

PDF Урeдбa o висини зaрaдa и другим примaњимa у jaвним прeдузeћимa, „Службени гласник РС”, бр. 19 од 15. III 2001, 26 од 20. IV 2001. гoдинe

Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће
 
Упутство о начину доставњаља образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, број 401-00-947-2/2015-001-007

Обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузећеДуванPDF Урeдбa o измeнaмa и дoпунaмa урeдбe o услoвимa и нaчину oбрaчунaвaњa jaвних прихoдa, сaдржини и нaчину вoђeњa eвидeнциje зa прoмeт рoбe сa AП Кoсoвo и Мeтoхиja, 29.12.2004. гoдинeПроценитељи вредности непокретности
Правилник о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе („Сл. гласник РС“, бр. 87 од 27. септембра 2017. год.) – примењује се од 1. јануара 2018. год.

Правилник о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе („Службени гласник РС“, бр. 78 од 23. септембра 2009. год.)Спречавање прања новца и финансирањa тероризма

Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 7/2010 и 41/2011) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласникаЦентрални регистар обавезног социјалног осигурања
http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13196