Рачуноводство и ревизија


Уредба измени и допуни Уредбе о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор,  "Службени гласник РС",  бр. 63/2016 од 15.7.2016. године.

Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор,  "Службени гласник РС",  бр. 49/2010 од 21.7.2010. године.

Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“, бр. 127/2014 и 101/2016) − незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС”, бр. 127/14)

PDF Прaвилник o нaчину припрeмe, сaстaвљaњa и пoднoшeњa финaнсиjских извeштaja, 30.5.2007. гoдинe
PDF Образац бр 1 - Биланс стања
PDF Образац бр 2 - Биланс прихода и расхода
PDF Образац бр 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима
PDF Образац бр 4 - Извештај о новчаним токовима
PDF Образац бр 5 - Извештај о извршењу буџетаДевизно пословање

PDF Урeдбa o ближим услoвимa и нaчину купoвинe или прoдaje, oднoснo плaћaњу или нaплaти пoтрaживaњa и дугoвaњa нaстaлих пo спoљнoтргoвинским пoслoвимa рeзидeнaтa("Службени гласник РС" бр.112/06)Одлука о оснивању Одбора за управљање Апекс зајмом за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А („Службени гласник РС“, бр. 48 од 2. јуна 2015. год.)Банке


Уредба о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије или у власништву банака у стечају и ликвидацији у којима функцију стечајног и ликвидационог управника врши Агенција за осигурање депозита – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника („Службени гласник РС“, бр. 59/2004, 18/2004, 92/2005, 113/2013 и 9/2015)
Измирењe новчаних обавеза


Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора ("Службени гласник РС", бр. 88/2015 од 23.10.2015. године)

Уредба о мерама за спречавање неблаговременог измиривања новчаних обавеза јавног сектора према привредним субјектима, 12.12.2011. године

Правилник за спровођење уредбе о мерама за спречавање неблаговременог измиривања новчаних обавеза јавног сектора према привредним субјектима („Службени гласник РС”, бр. 94/11)
Образац НОЈС – Обавештење о неизмиреним новчаним обавезама јавног сектора
 
Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза ЈП и њихових зависних друштава капитала утврђених Законом којим се одређују РИНО у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 36 од 19.4.2013. год.)

Упутство о начину доставњаља образаца месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће према привредним субјектима, утврђеним законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

PDF Уредбa о улагању имовине и задуживању друштава за управљање инвестиционим фондовима и инвестиционих фондова у условима поремећаја на финансијском тржишту ("Службени гласник РС", бр. 21/09)
PDF Образложење


http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13190