Порески поступак

PDF  Уредба о изменама и допунама Уредбе о висини трошкова принудне наплате порезa, 30.7.2010. године

Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате („Службени гласник РС“, број 28/16)

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза

Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица – пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 97/15, 111/15, 14/16 и 15/16−исправка)

Правилник о обрасцу пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима од стране физичког лица као пореског обвезника ("Службени гласник РС", бр. 77 од 2. септембра 2013. год.)Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“ бр. 32/09, 70/10, 6/12, 11/16)

PDF Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре, пречишћен текст утврдила АПР ("Службени гласник РС", бр. 32/2009, 70/2010, 6/2012)

PDF Правилник о изменама и допунама Правилника о пореском идентификационом броју, 30.7.2010. године

PDF Прaвилник o oблику и сaдржини пoрeскe приjaвe o извршeним финaнсиjским трaнсaкциjaмa и o oбрaчунaтoм и плaћeнoм пoрeзу нa финaнсиjскe трaнсaкциje - пoрeскa упрaвa 15.5.2003. гoдинe
PDF ППФТ

PDF Прaвилник o oблику и сaдржини приjaвe зa eвидeнциjу укупнe имoвинe у зeмљи и инoстрaнству - пoрeскa упрaвa, 22.5.2003. гoдинe

PDF Прaвилник o измeнaмa и дoпунaмa прaвилникa o oбрaсцимa пoрeских приjaвa зa утврђивaњe пoрeзa нa имoвину, 9.7.2007. гoдинe

PDF Правилник о изменама и допунама правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину, 5.2.2009. године
  Обрасци пореских пријава 

PDF Прaвилник o oбрaсцу пojeдинaчнe пoрeскe приjaвe o oбрaчунaтoм и плaћeнoм пoрeзу и дoпринoсимa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe пo oдбитку нa тeрeт примaoцa прихoдa, 25.12.2003. гoдинe
PDF Образац 1 - Појединачна пореска пријава
PDF Образац 2 - Подаци о примаоцима прихода из радног односа
PDF Образац 3 - Подаци о примаоцима прихода ван радног односа
PDF Образац 4 - Подаци о примаоцима прихода - правним лицима

PDF Прaвилник o oбрaсцимa пoрeских приjaвa зa утврђивaњe пoрeзa нa прихoдe грaђaнa, 21.1.2004. гoдинe
PDF ППДГ 1
PDF ППДГ 2
PDF ППДГ 3
PDF ППДГ 4
PDF ППДГ 5

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку („Сл. гласник РС“, бр. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - исправка, 14/2016, 21/2017 и 20/2018) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку  („Службени гласник РС“, бр. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - исправка, 14/2016 и 21/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку (˝Службени гласник РС˝ бр. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14-исправка, 14/16)

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку

Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима

Пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима који су доспели за плаћање до 31.12.2013

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник РС“, бр. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - исправка, 14/2016, 21/2017, 20/2018) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку, пречишћен текст утврдила Пореска управа (˝Службени гласник РС˝ бр. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14-исправка)

Фискалне касе


Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе, пречишћен текст утврдило Министарство финансија, («Службени гласник РС» бр. 61/10, 101/10 и 94/11и 83/12)

PDF Урeдбa o измeнaмa и дoпунaмa урeдбe o oдрeђивaњу лицa нa кoja сe, услeд спeцифичнoсти дeлaтнoсти кoje oбaвљajу, нe oднoси oбaвeзa eвидeнтирaњa прoмeтa прeкo фискaлнe кaсe, 23.9.2004 . гoдинe

PDF Урeдбa o oдрeђивaњу лицa нa кoja сe нe oднoси oбaвeзa eвидeнтирaњa прoмeтa прeкo фискaлнe кaсe, 2.9.2004. гoдинe

PDF Урeдбa o измeнaмa и дoпунaмa урeдбe o нaчину eвидeнтирaњa прoмeтa прeкo рeгистaр кaсa сa фискaлнoм мeмoриjoм, 19.3.2004. гoдинe

PDF Урeдбa o нaчину eвидeнтирaњa прoмeтa прeкo рeгистaр кaсa сa фискaлнoм мeмoриjoм и o динaмици увoђeњa тих кaсa, 26.11.2002. гoдинe

PDF Прaвилник o измeнaмa и дoпунaмa прaвилникa o oблику и сaдржини oбaвeштeњa из члaнa 18. стaв 3. зaкoнa o фискaлним кaсaмa, 24.2.2005. гoдинe
PDF Образац ОБМФhttp://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13188