Порез на добит


Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 21 од 10. марта 2017. год.)

Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2015. и 2016. годину („Службени гласник РС“, бр. 12 од 12. фебруара 2016. год.)

Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2014. годину („Службени гласник РС“, број 23/15)

 


PDF Прaвилник o сaдржajу пoрeскoг билaнсa зa другa прaвнa лицa (нeдoбитнe oргaнизaциje) - oбвeзникe пoрeзa нa дoбит прeдузeћa, 24.2.2005. гoдинe

PDF Образац ПБН
PDF Образац ПБН1

 Резидентност

PDF Правилник о обрасцу потврде o резидентности, 12.10.2009.

PDF ПОР 1 – претходна година (српски, енглески)
PDF ПОР 1 – претходна година (српски, француски)

PDF ПОР 1 – текућа година (српски, енглески)
PDF ПОР 1 – текућа година (српски, француски)

PDF ПОР 2 – претходна година (српски, енглески)
PDF ПОР 2 – претходна година (српски, француски)

PDF ПОР 2 – текућа година (српски, енглески)
PDF ПОР 2 – текућа година (српски, француски)


Порези на имовину

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 108/2013, 118/2013 и 101/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Образац ППИ-1 - Пореска пријава o утврђеном порезу на имовину за 20_ годину

Прилог 1 уз Образац ППИ-1
Образац ППИ-2 - Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину

Образац ППИ-3 - Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон

Образац ППИ-4 - Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права

Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
Образац ППИ-1
Прилог 1 уз Образац ППИ-1
Прилог 2 уз Образац ППИ-1
Образац ППИ-2
Образац ППИ-3
Образац ППИ-4

PDF Правилник о изменама и допунама правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину, 5.2.2009. године

  Обрасци пореских пријава

PDF Правилник о престанку важења правилника о подацима о обављеном преносу хартија од вредности без накнаде, односно о преносу за који се накнада не исплаћује у новцу, 4.2.2009. године

PDF Прaвилник o измeнaмa и дoпунaмa прaвилникa o oбрaсцимa пoрeских приjaвa зa утврђивaњe пoрeзa нa имoвину, 9.7.2007. гoдинe


Порез на доходак грађана

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу („Сл. гласник РС“, бр. 90/2017 и 38/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о обрасцу појединачне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода („Службени гласник РС“, бр. 128 од 26. децембра 2003. год.)

Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности (“Службени гласник РС”, бр. 23/2014 и 7/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (“Сл. гласник РС”, бр. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017, 98/2017 и 86/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (“Сл. гласник РС”, бр. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017 и 98/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (“Сл. гласник РС”, бр. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014 и 80/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника 

Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности – пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13, 135/14)

Уредба о подстицању запошљавања, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 32/11 и 34/11)

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу („Сл. гласник РС“, бр. 90 од 6. октобра 2017. год.)

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу – пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 49/14, 28/15, 30/15 и 28/16)

Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности („Службени гласник РС“, бр. 8/2011 , 13/2012 , 12/2013 , престао да важи: 23/2014 - осим појединих одредби); престао да важи 26.3.2014. године, осим одредбе члана 6. која престаје да важи 31.12.2022. године и члана 8. која престаје да важи 31.12.2016. године

Каталог врсте приходаПорези на употребу, држање и ношење добара

Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара (за 2014. годину)Порез на премије неживотних осигурања

PDF Прaвилник o нaчину oбрaчунaвaњa пoрeзa нa прeмиje нeживoтних oсигурaњa и o сaдржини и нaчину вoђeњa eвидeнциje кoja oбeзбeђуje вршeњe кoнтрoлe oбрaчунa, 29.12.2004. гoдинe
http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13184