Централни регистар обавезног социјалног осигурања

Дуван

Усклaђeни изнoси нaкнaдa из члaнa 32. стaв 3, члaнa 40. стaв 3, члaнa 45. стaв 1. тaчкa 4) и члaнa 54. стaв 3. Зaкoнa o дувaну (“Службeни глaсник РС”, бр. 65/2016 oд 28.7.2016. гoд.)

Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 8 од 3. фебруара 2017. год.)

Усклађени износи накнада  из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1.  тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану (“Службени гласник РС”, бр. 5 од 25. јануара 2016. год.)Закон о изменама и допунама закона о дувану, 10.12.2012. годинеЈавна својинаАуторска права

Закон о изменама и допунама закона о ауторском и сродним правима, 18.12.2012. годинеОсигурање

Закон о измени Закона о осигурању („Службени гласник РС”, бр.119/2012)

PDF Закон о изменама и допунама закона о осигурању, 15.7.2005. године

PDF Закон о осигурању, 21.5.2004. године


Обавезно осигурање у саобраћају

Закон о изменама закона о обавезном осигурању у саобраћају, 29.9.2012. године

PDF Закон о обавезном осигурању у саобраћају 15.7.2009. годинеВраћање одузете имовине и обештећење

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу, са изменама и допунама ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 108/2013, 142/2014)


Закон о враћању одузете имовине и обештећењу, 24.11.2011. годинеЗакон о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије („Службени гласник РС“, број 119/12)Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, са изменама и допунама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015)

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама


PDF Закон о обиму средстава општина, градова из пореза на зараде и пореза на промет у 2004, март 2004. године

XLS Табела 1.18.2003.

PDF Закон о обиму средстава и учешћу општина и градова у порезу на зараде и порезу на промет у 2003. години, 18.12.2002. године

PDF Закон о обиму средстава и учешћу општина и градова у порезу на зараде и порезу на промет у 2002. години

PDFЗакон о измени и допуни закона о порезу на промет, 23.7.2004. године

PDFЗакон о порезу на промет, 26.11.2002. године

Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, 8.12.2010. године

Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма (“Службни гласник РС”, бр. 29/2015)
Закон о играма на срећу („Службени гласник РС“, бр. 88/2011 и 93/2012)PDF Закон о јавним набавкама, 22.12.2008. годинеPDF Закон о реструктурирању дуга по НФА и ТДФА издавањем обвезница Републике Србије, 15.7.2005. годинеPDF Закон о регулисању обавеза Републике Србије по основу зајма за привредни развој („Службени гласник РС“, бр. 43/2004)PDF Закон о изменама и допунама закона о јавним приходима и јавним расходима, март 2004

PDF Закон о јавним приходима и јавним расходима, 31.03.2001.


PDF Закон о изменама и допунама закона о порезу на финансијске трансакције (“Службени гласник РС”, број 43/2004)

PDF Закон о порезу на финансијске трансакције, 22.04.2003. године

PDF Закон о престанку важења закона о порезу на фонд зарада, март 2004. године

Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење)http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13178