Републичке административне таксе


Закон о  републичким административним таксама − пречишћен текст утврдило Министарство финансија ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14, 45/15 и 83/15)

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама  („Сл. гласник РС“, бр. 112/2015)

Закон о републичким административним таксама, 2.9.2012. године

Закон о изменама закона о републичким административним таксама, 1.10.2010. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о републичким административним таксама, 16.07.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о републичким административним таксама, 22.01.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о републичким административним таксама, 15.7.2005. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о републичким административним таксама, јул 2005. године

PDF Исправка закона о републичким административним таксама, 26.5.2003. године

PDF Закон о републичким административним таксама, 22.4.2003. годинеТарифа републичких административних такси


Тарифа републичких административних такси − пречишћен текст утврдило Министарство финансија ( „Службени  гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15 и 50/16) − примењује се од 1. јула 2016. године

Тарифa републичких административних такси − пречишћен текст утврдило Министарство финансија („Службени гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14, 45/15 и 83/15)

Пречишћен текст Тарифе републичких административних такси („Службени гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др.закон, 57/14 и 45/15)

Пречишћен текст тарифе републичких административних такси, („Службени гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др.закон и 57/14)

Тарифа републичких административних такси („Службени гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12 и 47/13)

Тарифа републичких административних такси («Службени гласник РС», бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11 и 55/12)

Тарифа републичких административних такси («Службени гласник РС», бр. 5/09, 54/09, 35/10 и 50/11)

PDFТарифа републичких административних такси, 30.6.2008. године

PDFТарифа републичких административних такси, 15.5.2003. године

Акцизе

Закон о акцизама  („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Усклађени динарски износи акциза из члана 9. став 1. тач. 1), 4) и 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (3) и тач. 4), 5) и 6), чл. 14. и 14a, члана 40a став 1. тачка 7) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години, „Службени гласник РС“, бр. 5 од 25. јануара 2016. год.

Усклађени динарски износи акциза из члана 40а став 1. тач. 4) до 8) Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години („Сл. гласник РС“, бр. 18 од 9. марта 2018. год.)  

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине (“Сл. гласник РС”, бр. 73 од 28. јула 2017. год.)

  Усклађени динарски износи акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а, члана 40а став 1. тачка 3) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години („Сл. гласник РС“, бр. 18 од 9. марта 2018. год.)

Закон о акцизама - пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 55/15, 103/15)

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, 6.6.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, 18.12.2012. године

Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 1.10.2012. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 29.4.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 21.01.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 29.6.2007. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама 02.06.2005. године

PDF Закон о акцизама ("Службени гласник РС" бр. 22/01,73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04 и 46/05)

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 21.12.2004. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 21.5.2004. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, април 2004. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, «Службени гласник РС» број 72/2003, примењује се од 26. јула 2003. године

PDF Закон о изменама закона о акцизама, 22.5.2003. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 26.11.2002. године

Усклађени динарски износи акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год) – примењују се од 1. фебруара 2017. год.

Усклађени динарски износ акцизе из члана 40а став 1. тачка 8) Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години,  (Службени гласник РС“, бр. 5 од 25. јануара 2016. год.)


Фискалне касе

Закон о изменама и допунама закона о фискалним касама, 1.12.2012. године

PDF Закон о фискалним касама, 21.12.2004. годинаПорески поступак и пореска администрација

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 108/16) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Тарифа о награди и надокнади трошкова заступника по службеној дужности – адвоката у пореском поступку („Службени гласник РС“, бр. 55/2004 и 59/2013) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Закон о пореском поступку и пореској администрацији, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16)

Закон о пореском поступку и пореској администрацији, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15)

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 24.12.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 6.6.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 1.10.2012. године

Закон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 1.3.2012. године

 Закон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 27.8.2010. године

PDFЗакон о изменама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 29.6.2007. године

PDFЗакон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 15.7.2005. године

PDFЗакон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 21.5.2004. године

PDFЗакон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 13.03.2003. године

PDFЗакон о пореском поступку и пореској администрацији, 26.11.2002. годинеЦаринеЗакон о изменама и допунама царинског закона, 26.3.2015. године

Закон о изменама и допунама Царинског закона, 22.11.2012. године

Пречишћени чланови Царинског закона који су измењени, 22.11.2012. године

Царински закон, 23.03.2010. године

PDF Закон о изменама и допунама царинског закона, 15.7.2005. године

Закон о допунама закона о царинској тарифи, 30.1.2010. године

PDF Закон о изменама и допунама Закона о Царинској тарифи, 26.9.2007. године

PDF Закон царинској тарифи, 15.7.2005. годиниhttp://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13174