Порез на додату вредност
Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016 и 113/2017) - незванично пречишћен текст Службеног гласника

Усклађени динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 13 од 14. фебруара 2018. год.)

Усклађени динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.) – примењују се од 1. фебруара 2017. год.

Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник PC“, бр. 84/04, 86/04−исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14−др. закон, 142/14, 83/15 и 108/16) - незванично пречишћен текст Службеног гласника

Закон о порезу на додату вредност - пречишћен текст

Усклађени динарски износи  из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност, “Службени гласник РС”, бр. 5 од 25. јануара 2016. год.

Закон о изменама Закона о порезу на додату вредност, 24.12.2013. године

Закон о изменама и допунама закона о порезу на додату вредност, 29.9.2012. године

PDFЗакон о изменама закона о порезу на додату вредност, 29.6.2007. године

PDFЗакон о изменама и допунама закона о порезу на додату вредност, 15.7.2005. године

PDFЗакон о порезу на додату вредност, 23.7.2004. године
Порез на добит правних лица

Закон о порезу на добит правних лица, пречишћен текст утврдила Пореска управа (“Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15)

Закон о порезу на добит правних лица, пречишћен текст утврдила Пореска управа (“Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15)

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, 24.12.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, 6.6.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, 18.12.2012. године

PDFЗакон о изменама и допунама закона о порезу на добит предузећа, 23.7.2004. године

PDFЗакон о порезу на добит предузећа, 22.04.2003. године

PDFЗакон о изменама и допунама закона о порезу на добит предузећа, 22.4.2003. годинеПорез на доходак грађана

Усклађени динарски неопорезиви износи  пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2),  4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1)  и члана 85. став 1. тачка 10) Закона о порезу на доходак  грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години, „Службени гласник РС“, бр. 5 од 25. јануара 2016. год.
Закон о порезу на доходак грађана, пречишћен текст утврдила Пореска управа (''Службени гласник РС'', бр. 24/01 , 80/02 - др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15)

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, 24.12.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, 27.8.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, 1.10.2012. године

PDFЗакон о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана, 29.4.2009. године

PDF Закон о привременом изузимању од опорезивања порезом на доходак грађана, 22.01.2009. године

PDFЗакон о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана, 14.7.2006. године

PDFЗакон о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана, 21.12.2004. године

PDFЗакон о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана, 26.11.2002. године

 PDFЗакон о порезу на доходак грађана, 26.11.2002. годинеПорези на имовинуЗакон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, 12.4.2011. године

Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 45/02-СУС, 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09 и 101/10)

PDF Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину, 22.01.2009.године

PDF Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину, 29.6.2007. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину, 21.12.2004. године

PDF Закон о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/2001 и 80/2002)Порези на употребу, држање и ношење добара

Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара («Службени гласник РС», бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10 и 101/10)

Закон о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, 26.5.2011. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, 29.4.2009. године

PDF Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара, ("Службени гласник РС", бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06 и 118/07)

PDF Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара, ("Службени гласник РС", бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05 и 114/06)

PDF Закон о изменама и допунама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, април 2004. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, 26.11.2002. године

PDF Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара ("Службени гласник РС", бр. 26/2001 и 80/2002)

Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара, 20.1.2012. године

PDF Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара, децембар 2008. годинеДоприноси за обавезно социјално осигурање

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, пречишћен текст утврдила Пореска управа (“Службени. гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15 )

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 24.12.2015. године

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 6.6.2013. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 22.01.2009. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 14.7.2006. године

PDF Закон о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 15.7.2005. године

PDFЗакон о доприносима за обавезно социјално осигурање, 23.7.2004. године


Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 96 од 27. октобра 2017. год.) - примењује се од 1. новембра 2017. год

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.)

Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.)

Износ процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.)

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 73 од 28. јула 2017. год.) - примењује се од 1. августа 2017. год

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.) – примењује се од 1. фебруара 2017. год.

Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину („Службени гласник РС", бр. 7 од 31. јануара 2017. год.)

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 88 од 28. октобра 2016. год.) – у примени од 1. новембра 2016. године

Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години, „Службени гласник РС“, бр. 5 од 25. јануара 2016. год.

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање  за 2016. годину, “Службени гласник РС”, бр. 7 од 29. јануара 2016. год. 

Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину, “Службени гласник РС”, бр. 7 од 29. јануара 2016. год. 

Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике за 2016. годину, “Службени гласник РС”, бр. 7 од 29. јануара 2016. год. 

Износ процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину, “Службени гласник РС”, бр. 7 од 29. јануара 2016. год.

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 41 од 28. априла 2017. год.) – примeњује се од 1. маја 2017. год.

Изнoс нajнижe мeсeчнe oснoвицe дoпринoсa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe (“Службeни глaсник РС”, бр. 65/2016 oд 28.7.2016. гoд.) – у примeни oд 1. aвгустa 2016. гoд.

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, “Службени гласник РС”, бр. 7 од 29. јануара 2016. год. 


Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 2 од 5. јануара 2018. год.)

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2018. годину („Сл. гласник РС“, бр. 2 од 5. јануара 2018. год.)

Износ највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 2 од 5. јануара 2018. год.)

Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 2 од 5. јануара 2018. год.)


Порез на премије неживотног осигурања


http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13172