Члан 1.

Потврђује се Споразум о зајму (Други програмски заjам за развоj и рeструктурирањe државних прeдузeћа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је потписан 14. новембра 2016. године у Београду, у оригиналу на енглеском језику.

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Други програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 11/2016)
http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12861