На основу члана 40. став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, број 61/05),
Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
о облику и садржини извештаја о контроли спровођења техничких и финансијских одредаба уговора о кредиту, односно зајму за које је Република Србија дала гаранцију или контрагаранцију
“Службени гласник РС”, број 1 од 9. јаунара 2006.

Члан 1.

Овим правилником уређује се облик и садржина извештаја о контроли спровођења техничких и финансијских одредаба уговора о кредиту, односно зајму за које је Република Србија дала гаранцију или контрагаранцију (у даљем тексту: извештај о контроли).

Правилник о облику и садржини извештаја о контроли спровођења техничких и финансијских одредаба уговора о кредиту, односно зајму за које је Република Србија дала гаранцију или контрагаранцију („Службени гласник РС“, бр. 1 од 9. јануара 2006. год.)
http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12691