Члан 1.

Потврђује се Оквирни споразум између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), сачињен 23. децембра 2014. године у Београду у оригиналу на енглеском језику.

Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), "Службени гласник РС - Међународни уговори", број 19 од 29. децембра 2014.http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12667