Члан 1.

        Овом уредбом уређују се критеријуми и мерила на основу којих се одређује да ли јавно предузеће чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, правно лице над којим Република Србија, аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе има директну или индиректну контролу од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и у другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода (у даљем тексту: правно лице) има положај учесника на тржишту који има конкуренцију у смислу одредаба Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник PC”, број 93/12).

Уредба о критеријумима и мерилима за утврђивање конкурентности у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 103/2012)http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12393