Члан 1.

Домаћа правна и физичка лица могу код страног друштва за осигурање осигурати:
1) инвестиционе радове у иностранству које изводе домаћа привредна друштва, као и опрему за извођење тих радова − ако је то предвиђено уговором о извођењу тих радова, односно прописима земље у којој се радови изводе;
2) иностране кредите, ради осигурања враћања тих кредита − ако је то, на захтев даваоца кредита, предвиђено уговором;
3) бродове у изградњи или ремонту − ако је то изричито предвиђено уговором закљученим са страним купцем, односно наручиоцем;
4) робу која се извози из Републике Србије (у даљем тексту: Република), односно увози у Републику − ако се превоз те робе не врши на ризик домаћег правног или физичког лица и робу у међународном транзиту (провозу);
5) робу у превозу и превозно средство у вези са поморском пловидбом, комерцијалним ваздухопловством и лансирањем у свемир (укључујући и терет и сателите), односно одговорност која проистиче по том основу.
Код страних друштава за осигурање могу се осигурати имовина и запослени домаћих привредних друштава у власништву домаћих лица или у заједничком власништву са страним лицима, основаних за обављање делатности у иностранству − ако то прописи стране земље захтевају, односно ако је то актом о оснивању тих друштава изричито предвиђено.

Урeдбa o oдрeђивaњу ризикa кojи сe мoгу oсигурaти, oднoснo рeoсигурaти кoд стрaнoг друштвa зa oсигурaњe, oднoснo рeoсигурaњe (”Службeни глaсник РС”, бр. 56/2015)http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12379