Члан 1.

Најнижа сума осигурања на коју може бити уговорено осигурање власника моторних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима, у смислу члана 22. Закона о обавезном осигурању у саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 и 7/13 – УС), износи, у динарској противвредности:

1) за штету на лицима, по једном штетном догађају, без обзира на број оштећених лица – 1.000.000 евра;
2) за штету на стварима, по једном штетном, догађају, без обзира на број оштећених лица – 200.000 евра.

Уредба о утврђивању најниже суме осигурања на коју може бити уговорено осигурање власника моторних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима („Службени гласник РС“, бр. 108/2014)http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12373