Члан 1.

Овом уредбом утврђују се најниже осигуране суме на које може бити уговорено осигурање путника у јавном превозу од последица несрећног случаја, најниже суме осигурања на које може бити уговорено осигурање од одговорности власника ваздухоплова за штете које се употребом ваздухоплова причине трећим лицима и путницима, као и најнижа сума осигурања на коју може бити уговорено осигурање од одговорности власника чамаца за штете које се употребом чамца причине трећим лицима.
Уредба о утврђивању најниже осигуране суме, односно суме осигурања на коју може бити уговорено обавезно осигурање у саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 108/2014)http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12371