ЗАКОН
О ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА И ПЕНЗИЈСКИМ ПЛАНОВИМА
("Сл. гласник РС", бр. 85/2005 и 31/2011)

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1

Овим законом уређује се:
1) организовање и управљање добровољним пензијским фондовима;
2) оснивање, делатност и пословање друштва за управљање добровољним пензијским фондовима;
3) послови и дужности кастоди банке, у смислу овог закона;
4) надлежност Народне банке Србије у вршењу надзора над обављањем делатности друштава за управљање добровољним пензијским фондовима;
5) друга питања од значаја за функционисање добровољних пензијских фондова.


Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима – пречишћен текст утврдила Народна банка Србије („Службени гласник РС“, бр. 85/2005 и 31/2011)
http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12299