Министарство финансија је, у сарадњи са другим надлежним институцијама, израдило Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за период од јануара до децембра 2018. године. Након усаглашавања са коментарима надлежних институција и са коментарима Европске комисије, документ је усвојен на седници Владе Републике Србије одржаној 28.03.2019. године.

Извештај о спровођењу програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период од јануара до децембра 2018. године
У склопу предстојећег трећег састанка Дијалога о политици управљања јавним финансијама који ће се одржати у понедељак 18. марта 2019. године, нацрти ревидираног Програма реформе управљања јавним финансијама за период 2019-2021 и пратећег Акционог плана ће бити представљени представницима цивилног друштва и донаторске заједнице. Нацрте ревидираног Програма реформе управљања јавним финансијама и пратећи Акциони план за период 2019-2021 можете погледати у наставку, а све коментаре можете послати на електронску адресу pfmdijalog@mfin.gov.rs.

Нацрт ревидираног Програма реформе управљања јавним финансијама 2019-2021


Министарство финансија је, у сарадњи са другим надлежним институцијама, израдило Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за период децембар 2015 - децембар 2017. године. Након усаглашавања са коментарима надлежних институција и са коментарима Европске комисије, документ је усвојен на седници Владе Републике Србије одржаној 02.11.2018. године.

Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период децембар 2015 - децембар 2017. године

Ефикасно управљање јавним финансијама представља основу за одржив економски развој и доприноси макроекономској стабилности државе. Циљ Програма рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма 2016-2020 је да пружи свeoбухвaтни и интeгрисaни oквир зa плaнирaњe, кooрдинaциjу, спрoвoђeњe и прaћeњe нaпрeткa у спрoвoђeњу aктивнoсти управљања јавним финансијама кaкo би сe унaпрeдилa мaкрoeкoнoмскa стaбилнoст, oбeзбeдилo eфикaснo и сврсисхoднo рaспoрeђивaњe и кoришћeњe jaвних рeсурсa, и тиме лакше постигли стратешки циљеви које је дефинисала Влада, унaпрeдилe услугe кoje пружa држaвнa упрaвa у Рeпублици Србиjи, уз истoврeмeнo пoвeћaвaњe трaнспaрeнтнoсти и укупнe функциoнaлнoсти упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa и испуњeњe нeoпхoдних услoвa зa приступaњe EУ.

Прoгрaм рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма биће глaвнa смeрницa рeфoрмaмa зa пeриoд oд 2016. дo 2020. гoдинe у овој области кaкo би сe ojaчao прaвни и институциoнaлни oквир зa упрaвљaњe jaвним финaнсиjaмa у Републици Србији у склaду сa стaндaрдимa EУ и мeђунaрoдним стaндaрдимa.

Програм реформе управљања јавним финансијама усвојен је од стране Владе Републике Србије 28. новембра 2015. године и допуњен 25. децембра 2015. године. Консолидовану верзију Програма реформе управљања јавним финансијама можете преузети овде:

Програм реформе управљања јавним финансијама 2016-2020На седници Владе Републике Србије одржаној 03. новембра 2016. године, донет је Закључак 05 број: 40-9496/2016-1 којим jе усвојен Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период децембар 2015 - јун 2016. године.

Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период децембар 2015 - јун 2016. године


На седници Владе Републике Србије одржаној 30. марта 2017. године, донет је Закључак 05 број: 400-2797/2017 којим jе усвојен Годишњи извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020. за период од децембра 2015. до децембра 2016. године.

Годишњи извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020. за период од  децембра 2015. до децембра 2016. године
На седници Владе Републике Србије одржаној 14. децембра 2017. године усвојен је Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период децембар 2015 - јун 2017. године.

http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12054