Износ који свака проглашена изборна листа добија из буџета Републике Србије ради финансирања трошкова изборне кампање (а након предаје изборног јемства у складу са чланом 25. став 2. Закона о финансирању политичких активности):  5.806.500,00 динара .

Обавезни елементи банкарске гаранције

Заложна изјава

Рачун за уплату изборног јемстваhttp://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12036