На основу члана 3. ст. 1. и 2. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18),

Министар финансија доноси


Р Е Ш Е Њ Е

о утврђивању превода Међународног стандарда
финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП)

 
1. Утврђује се превод Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП), који је одобрен и издат од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (International Accounting Standards Board - IASB) у јулу 2009. године, са изменама и допунама из маја 2015. године, а који је одштампан уз ово решење и чини његов саставни део.


Решење о утврђивању превода Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП)

Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (2015. година)
http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=10270