Међународни стандард финансијског извештавања 1 (IFRS 1) - Прва примена Међународних стандарда финансијског извештавања

Међународни финансијски стандард извештавања 2 (IFRS 2) - Плаћања акцијама

Међународни стандард финансијског извештавања 3 (IFRS 3) - Пословне комбинације

Међународни стандард финансијског извештавања 4 (IFRS 4) - Уговори о осигурању

Међународни стандард финансијског извештавања 5 (IFRS 5) - Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања

Међународни стандард финансијског извештавања 6 (IFRS 6) - Истраживање и процењивање минералних ресурса

Међународни стандард финансијског извештавања 7 (IFRS 7) - Финансијски инструменти: Обелодањивања

Међународни стандард финансијског извештавања 8 (IFRS 8) - Сегменти пословања

Међународни стандард финансијског извештавања 10 (IFRS 10) – Консолидовани финансијски извештаји

Међународни стандард финансијског извештавања 11 (IFRS 11) – Заједнички аранжмани

Међународни стандард финансијског извештавања 12 (IFRS 12) – Обелодањивање о учешћима у другим ентитетима

Међународни стандард финансијског извештавања 13 (IFRS 13) – Одмеравање фер вредностиhttp://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=10266