На основу члана 3. ст. 1. и 2. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13),

Министар финансија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о утврђивању превода Концептуалног оквира за финансијско извештавање и основних текстова Међународних рачуноводствених стандарда,
односно Међународних стандарда финансијског извештавања


1. Утврђује се превод Концептуалног оквира за финансијско извештавање и основних текстова Међународних рачуноводствених стандарда (МРС), односно Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ), који је дат у прилогу овог решења и чини његов саставни део.


Решење о утврђивању превода Концептуалног оквира за финансијско извештавање и основних текстова Међународних рачуноводствених стандарда (МРС), односно Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) број: 401-00-896/2014-16 од 13.03.2014. године
http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=10258