Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Organizacione jedinice > Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Milica Jovanović - v.d. pomoćnika ministra

Tel: +381 11 364 28 27
Faks: +381 11 364 28 28
E-adresa: macro.fiscal@mfin.gov.rs

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije obavlja studijsko-analitičke poslove koji se odnose na: pripremu i izradu Fiskalne strategije za naredni trogodišnji period, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu; učešće u pripremi i izradi Programa ekonomskih reformi (I deo) i drugih dokumenata iz ove oblasti neophodnih u procesu pristupanja EU; izradu analiza makroekonomskih i fiskalnih kretanja i politika; izradu i razvijanje makroekonomskih modela kao osnove za izradu dugoročnih projekcija makroekonomskih i fiskalnih agregata; izradu srednjoročnih projekcija makroekonomskih i fiskalnih agregata i indikatora; izradu kratkoročnih (kvartalnih i mesečnih) projekcija makroekonomskih i fiskalnih indikatora; izradu Biltena javnih finansija na srpskom i engleskom jeziku; utvrđivanje makroekonomskih i fiskalnih pretpostavki za izradu budžeta; izradu projekcija javnih prihoda, javnih rashoda i ukupnog fiskalnog deficita/suficita; izradu konsolidovanog budžeta opšte države; analizu makroekonomskih i fiskalnih efekata zakonskih i drugih normativnih akata i mera ekonomske i fiskalne politike; izradu redovnih izveštaja za potrebe Vlade i međunarodnih finansijskih organizacija o tekućim privrednim i fiskalnim kretanjima; izradu izveštaja iz oblasti fiskalne statistike u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima; predlaganje mera od interesa za ostvarivanje ciljeva usvojene ekonomske i fiskalne politike; učešće u revidiranju i pripremi izveštaja o realizaciji Nacionalnog programa za evropske integracije, u delovima koji se odnose na makroekonomsku stabilnost, ekonomsku i fiskalnu politiku; pripremu materijala za objavljivanje na internet stranici Ministarstva; učešće u pregovorima sa međunarodnim ekonomskim i finansijskim organizacijama po pitanjima iz delokruga rada Sektora i Ministarstva; tehničko-tehnološku pripremu za preuzimanje poslova koordinacije i upravljanja sopstvenim sredstvima Evropske unije u skladu sa obavezama koje proizilaze iz Pregovora o pristupanju a zatim i punopravnog članstva u Evropskoj uniji, poslove uspostavljanja administrativnih kapaciteta, izrade procedura, definisanja i kreiranja potrebnih baza podataka; izrade simulacija preliminarnih obračuna uplata; obračuna, prikupljanja i kontrole sopstvenih sredstava Evropske unije; izrade projekcija uplata sopstvenih sredstava u budžet Evropske unije; poslove koordinacije, saradnje i izveštavanja prema Evropskoj uniji u vezi sa sopstvenim sredstvima; kontakta i izveštavanja Evropske komisije; poslove prilagođavanja sistema u skladu sa izmenama pravnih tekovina Evropske unije kao i druge poslove iz ove oblasti.

  U Sektoru za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije obavljaju se poslovi u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica, i to:
  1. Odeljenje za makroekonomske analize i projekcije
  2. Odeljenje za fiskalne analize i projekcije
  3. Grupa za koordinaciju i upravljanje sopstvenim sredstvima Evropske unije

Za više informacija pogledajte Informator o radu.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd