Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > О МИНИСТАРСТВУ > Организациона структура > Секретар Министарства финансија

Секретар Министарства финансија
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Ана Радевић, в.д. секретара Министарства финансија

Секретаријат Министарства обавља пословe од заједничког интереса за Министарство, и то кадровске, финансијске и информатичке, а који се односе на: усмеравање, организовање, обједињавање и усклађивање рада унутрашњих јединица Министарства и других послова од заједничког интереса за Министарство; припрему годишњег плана рада Министарства и годишњег извештаја о раду Министарства као саставних делова годишњег плана рада Владе и годишњег извештаја о раду Владе; припрему одговора на посланичка питања упућена министру и Влади из надлежности Министарства; израду општих аката који нису у делокругу рада сектора као и појединачних аката из надлежности Секретаријата; припрему предлога за постављења на положају и именовања представника министарства и Владе у органе управљања органа и институција а које именује Влада; израду нацрта и предлога правилника којима се утврђује унутрашње уређење и систематизација радних места Министарства и органа управе у саставу Министарства; израду решења којима се решава о појединим правима из радног односа државних службеника и намештеника у Министарству, нормативне послове из области људских ресурса као и друге нормативне послове из надлежности Министарства и органа управе у саставу Министарства; припрему програма стручног усавршавања у областима из надлежности Министарства; вођење евиденција и управљање базом података из области људских ресурса као и друге евиденције из области радних односа; планирање и извршење финансијског плана Министарства и припрему финансијског плана Министарства за текућу годину; спровођење поступка књижења и уноса података покретне и непокретне имовине Министарства у пословне књиге Министарства; старање о имовини Министарства и старање о непокретној имовини управа у саставу Министарства; анализу стања непокретне имовине управа у саставу, као и усмеравање и координација рада управа у саставу на решавању имовинско-правних односа на непокретној имовини Министарства и управа у саставу; спровођење поступака јавних набавки за потребе Министарства, праћење реализације јавних набавки; безбедност и заштиту запослених на раду, осигурање имовине и запослених у Министарству; обављање послова у вези стратешког планирања, статистичко-евиденционих, канцеларијских и организационих послова за потребе Министарства; старање о набавци опреме, стручне литературе и канцеларијског материјала; информатичке послове за потребе Министарства; послове у вези извештавања, финансијске контроле и управљања из делокруга Секретаријата, као и друге послове од интереса за Министарство.

У Секретаријату се обављају послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1.   Одељење за правне послове
2.   Одељење за људске ресурсе
3.   Одсек за послове имовине Министарства и јавне набавке
4.   Одељење за информатичке и административно-техничке послове
5.   Одељење за техничко-оперативне послове
6.   Одељење за финансијске послове
7.   Група за развој финансијског управљања и контроле

Секретар министарства за свој рад одговара министру. Секретар помаже министру у управљању кадровским, финансијским, информатичким и другим питањима и у усклађивању рада унутрашњих јединица министарства и сарађује са другим органима. Секретара министарства поставља Влада на пет година, на предлог министра, према закону којим уређује положај државних службеника.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд