Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Организациона структура
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу

PDF Шема Министарства финансија, 28.6.2019.

КАБИНЕТ МИНИСТРА

СЕКРЕТАРИЈАТ

- Одељење за правне послове
- Oдељење за људске ресурсе
- Група за послове имовине Министарства и јавне набавке
- Одељење за информатичке и административно-техничке послове
     - Одсек за информационе технологије
     - Група за административно-техничке послове
- Одељење за техничко-оперативне послове
     - Одсек за техничке послове - возни парк
     - Група за припрему и штампање материјала
- Одељење за финансијске послове
- Група за развој финансијског управљања и контроле
 
СЕКТОР ЗА МАКРОЕКОНОМСКЕ И ФИСКАЛНЕ АНАЛИЗЕ И ПРОЈЕКЦИЈЕ
- Одељење за макроекономске анализе и пројекције
     - Одсек за макроекономске анализе и политике
     - Група за макроекономске пројекције
- Одељење за фискалне анализе и пројекције
     - Група за фискалне анализе
     - Група за фискалне пројекције
- Група за координацију и управљање сопственим средствима Европске уније

СЕКТОР БУЏЕТА
- Одељење буџета Републике Србије
     - Одсек за буџетске анализе и програмски буџет
     - Група за праћење и анализу капиталних издатака
     - Група за израду прописа везаних за извршење буџета
     - Група за информатичку подршку буџету
     - Група за систем финансирања организација за обавезно социјално осигурање и праћење социјалних давања из буџета
- Одсек за за буџетски систем и систем финансирања локалне власти
     - Група за систем финансирања локалне власти
     - Група за буџетски систем
- Група за систем финансирања плата
- Група за систем финансирања политичких активности и спровођење стратегије и планова интегритета

СЕКТОР ЗА ФИСКАЛНИ СИСТЕМ
- Одељење за порез на додату вредност
     - Одсек за нормативне послове
     - Одсек за студијско-аналитичке послове
- Одељење за акцизе, дуван и фискалне касе
    - Одсек за акцизе
    - Одсек за дуван и фискалне касе
- Одсек за порез на доходак грађана и систем доприноса за социјално осигурање
- Одсек за порезе на имовину
- Одсек за порез на добит правних лица
- Одсек за таксе и накнаде
- Група за порески поступак и пореску администрацију
- Група за уговоре о избегавању двоструког опорезивања

СЕКТОР ЗА ЦАРИНСКИ СИСТЕМ И ПОЛИТИКУ
- Одељење за царински систем
- Одељење за царинску политику

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ
- Одсек за рачуноводство и ревизију
- Група за хартије од вредности и тржиште капитала
- Одељење за банкарство
- Група за осигурање и непокретности
- Група за платни систем и небанкарске финансијске институције

СЕКТОР - ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ
- Група за методологију успостављања и развоја система финансијског управљања и конторле
- Група за сагледавање квалитета система финансијског управљања и контроле
- Група за методологију рада и развој интерне ревизије
- Група за праћење квалитета рада интерне ревизије
- Група за обуке у области финансијског управљања и конторле и интерне ревизије

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
- Одељење  за надзор и праћење функционисања система управљања средствима претприступне помоћи ЕУ
     - Одсек за надзор и праћење функционисања система управљања средствима ЕУ из ИПА I програма и ИПА II националних акционих програма и програма прекограничне сарадње
     - Група за надзор праћење функционисања система управљања средствима претприступне помоћи ЕУ из ИПАРД програма
- Одељење за национални фонд за управљање средствима претприступне помоћи ЕУ
     - Група за финансијско управљање
     - Одсек за финансијску контролу
     - Група за рачуноводство и извештавање

СЕКТОР ЗА УГОВАРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
- Одељење за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
     - Одсек за уговоре о услугама и уговоре о набавци робе
     - Одсек за уговоре о извођењу радова финансираних од стране ЕУ
     - Одсек за грантове, твининг уговоре и уговоре прекограничне сарадње
- Одељење за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање
     - Одсек за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање пројеката у области изградње институција и друштвеног развоја
     - Одсек за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање пројеката у области економског и инфраструктурног развоја
- Одељење за финансијско управљање, финансијску контролу и рачуноводство
     - Одсек за финансијско управљање
     - Одсек за финансијску контролу
     - Група за рачуноводство
- Одељење за контролу квалитета
- Одељење за координацију хоризонталних послова у оквиру ИПА
- Одељење за спровођење првостепене контроле ИПА пројеката
     - Одсек за првостепену контролу у оквиру програма прекограничне сарадње
     - Одсек за првостепену контролу у оквиру програма транснационалне сарадње
- Група за интерну контролу пројеката у оквиру ИПА

СЕКТОР ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
- Група за нормативне и студијско-аналитичке послове
- Одељење за управне послове
- Група за стамбене послове
- Група за управно-надзорне послове
- Група за заштиту имовине и остваривање алиментационих захтева у иностранству
- Одсек за реституцију

СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
- Одсек за координацију послова европских интеграција
- Одсек за програмирање пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи
- Одсек за спровођење пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи
- Група за координацију послова међународне сарадње

СЕКТОР ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
- Одељење буџетске инспекције
- Одељење за нормативне, студијско-аналитичке послове, процену и управљање ризицима
     - Група за нормативне и студијско-аналитичке послове
     - Група за процену и управљање ризицима

СЕКТОР ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ ПОРЕСКИ И ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК
- Одељење за другостепени порески поступак – Београд
- Одељење за другостепени порески поступак – Нови Сад
- Одељење за другостепени порески поступак – Крагујевац
- Одељење за другостепени порески поступак – Ниш
- Одељење за другостепени царински поступак

- Група за праћење фискалних ризика везаних за пословање јавног сектора
- Група за праћење осталих фискалних ризика
- Група за оцену и праћење капиталних пројеката


Унутрашње јединице изван сектора,секретаријата и кабинета министра:

- Група за нормативно-правне и студијско-аналитичке послове контроле државне помоћи
- Група за евидентирање и извештавање о државној помоћи

ОДСЕК ЗА ОДНОСЕ МИНИСТАРСТВА СА ЈАВНОШЋУ


- Група за анализу података и управљање ризицима    
- Група за поступање по пријављеним неправилностима и сумњама на превару
- Група за подршку


Органи управе у саставу Министарства финансија:

Пореска управа
Управа царина
Управа за трезор
Управа за дуван
Управа за спречавање прања новца
Управа за јавни дуг


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд