Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Usluge > Produženje licenci za obavljanje revizije

Produženje licenci za obavljanje revizije
Verzija za štampu Pošalji prijatelju

Produženje licenci za obavljanje revizije propisano je Zakonom o reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18)

Produžuje se licenca za obavljanje revizije fizičkom licu koje želi da nastavi obavlja poslove revizije finansijskih izveštaja u smislu Zakona o reviziji i koje ispunjava uslove propisane tim zakonom. Usluga se pruža na osnovu podnetog zahteva i dokaza o ispunjavanju uslova propisanih Zakonom o reviziji.

Zainteresovano lice može da pokrene postupak za produženje licence za obavljanje revizije podnošenjem zahteva Ministarstvu finansija, Kneza Miloša 20, Beograd.

Uslovi koje zainteresovano lice mora da ispuni da bi mu usluga bila pružena su da:

a) ima obavljeno kontinuirano profesionalno usavršavanje;

b) da nije pravosnažno osuđivano za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova revizije  u smislu člana 5. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13 i 30/18).

 

Dokazi potrebni podnosiocu zahteva su sledeći:

a) Potvrda o obavljenom kontinuiranom profesionalnom usavršavanju;

b) Potvrda nadležnog organa da podnosilac zahteva nije pravosnažno osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova revizije, u smislu člana 5. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) – Izvod iz kaznene evidencije;

v) Dokaz o uplati takse prema prema tarifnim br. 1. i 9. Tarife republičkih   administrativnih taksi, koja je sastavni deo Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - dr. zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18 i 38/19).

NAPOMENA: Pojedine dokaze Ministarstvo finansija pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18), osim ukoliko stranka izričito ne navede da će ih sama priložiti, kao npr: izvod iz kaznene evidencije.

Uplata  takse za izdavanje rešenja  u iznosu od 550 RSD i takse za zahtev za izdavanje licence za obavljanje revizije u iznosu od 320 RSD, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - dr. zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18 i 38/19):

Broj uplatnog računa: 840-742221843-57

Model: 97

Poziv na broj: 50-016

 

Rok za pružanje usluge je 30 dana u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18).

Informacije o toku postupka se mogu dobiti od službenika zaposlenih u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija, Odsek za računovodstvo i reviziju.

Nakon prijema zahteva proverava se tačnost podataka i ispunjenost uslova, nakon čega se pristupa izradi rešenja kojim se ovlašćenom revizoru produžava licenca za obavljanje revizije.

Protiv rešenja o izdavanju licence ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, u skladu sa zakonom.

Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija, u Informatoru o radu Ministarstva finansija i na portalu eUprava.


DOC Primer popunjenog zahteva za produženje licenci za obavljanje revizijebullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd