Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Usluge > Izdavanje licenci za obavljanje revizije

Izdavanje licenci za obavljanje revizije
Verzija za štampu Pošalji prijatelju

Izdavanje licenci za obavljanje revizije propisano je Zakonom o reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18).

Izdaje se licenca za obavljanje revizije fizičkom licu koje želi da obavlja poslove revizije finansijskih izveštaja u smislu Zakona o reviziji i koje ispunjava uslove propisane tim zakonom. Usluga se pruža na osnovu podnetog zahteva i dokaza o ispunjavanju uslova propisanih Zakonom o reviziji.

Zainteresovano lice može da pokrene postupak za dobijanje ove usluge podnošenjem zahteva Ministarstvu finansija, Kneza Miloša 20, Beograd.

Uslovi koje zainteresovano lice mora da ispuni da bi mu usluga bila pružena su da:

a) ima položen ispit za zvanje ovlašćeni revizor;

b) ima tri godine iskustva u praktičnom radu na zakonskim revizija u društvu za reviziju ili kod samostalnog revizora od kojih najmanje dve godine uz nadzor licenciranog ovlašćenog revizora. Pod praktičnim radnim iskustvom na zakonskim revizijama smatra se radno iskustvo, na neodređeno ili na određeno vreme, stečeno u     radnom odnosu u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora na poslovima     zakonske revizije;

v) ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena  u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;

g) nije pravosnažno osuđivano za krivična dela koja čine nedostojnim za obavljanje poslova revizije  u smislu člana 5. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 62/13    i 30/18).


Dokazi potrebni podnosiocu zahteva su sledeći:

a) Uverenje (isprava) o položenom ispitu za zvanje ovlašćeni revizor;

b) Diplomu ili uverenje o stečenom visokom obrazovanju na studijama drugog stepena u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine − navedenu dokumentaciju podneti u originalu, ili fotokopiju uz original na uvid, ili overenu fotokopiju);

v) Potvrdu o stečenom praktičnom radnom iskustvu na zakonskim revizijama stečeno radom na neodređeno, odnosno određeno vreme u društvu za reviziju, odnosno kod  samostalnog revizora (na obrascu potvrde koji je dat u prilogu), kao i fotokopiju ugovora o radu ili neki drugi dokument kojim se to potvrđuje;

g) Ličnu kartu, odnosno pasoš (za stranog državljanina) – navedenu dokumentaciju  podneti u originalu, ili fotokopiju uz original na uvid, ili overenu fotokopiju;

d) Potvrdu nadležnog organa da podnosilac zahteva nije pravosnažno osuđivan za  krivična dela koja ih čine nedostojnim za obavljanje poslova revizije, u smislu člana 5. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) – Izvod iz kaznene evidencije;

đ) Dokaz o uplati takse prema prema tarifnim br. 1. i 9. Tarife republičkih     administrativnih taksi, koja je sastavni deo Zakona o republičkim administrativnim  taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - dr. zakon, 57/14,     45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18 i 38/19).

NAPOMENA: Pojedine dokaze Ministarstvo finansija pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18), osim ukoliko stranka izričito ne navede da će ih sama priložiti, kao npr. izvod iz kaznene evidencije.

 

Uplata  takse za izdavanje rešenja u iznosu od 550 dinara i  takse za zahtev za izdavanje licence za obavljanje revizije u iznosu od 320 dinara, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - dr. zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18 i 38/19):

Broj uplatnog računa: 840-742221843-57

Model: 97

Poziv na broj: 50-016

Rok za pružanje usluge  je 30 dana u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18)

Informacije o toku postupka  se mogu dobiti od službenika zaposlenih u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija − Odsek za računovodstvo i reviziju. 

Nakon prijema zahteva proverava se tačnost podataka i ispunjenost uslova, nakon čega se pristupa izradi rešenja kojim se ovlašćenom revizoru izdaje licenca za obavljanje revizije.

Protiv rešenja o izdavanju licence ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, u skladu sa zakonom.

 

Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija, u Informatoru o radu Ministarstva finansija i na portalu eUprava.

DOC Primer popunjenog zahteva za izdavanje licence za obavljanje revizijebullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd