Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Usluge > Davanje saglasnosti pravnom licu da primenjuje poslovnu godinu koja se razlikuje od kalendarske godine

Davanje saglasnosti pravnom licu da primenjuje poslovnu godinu koja se razlikuje od kalendarske godine
Verzija za štampu Pošalji prijatelju

Odredbama Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18) data je mogućnost zavisnom pravnom licu, čije matično pravno lice sa sedištem u inostranstvu ima poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, da uz prethodno dobijenu saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, sastavlja i prikazuje redovne godišnje finansijske izveštaje sa stanjem na poslednji dan poslovne godine koja je različita od kalendarske.

Usluga se sastoji u davanju saglasnosti zavisnom pravnom licu da sastavlja i prikazuje redovne godišnje finansijske izveštaje sa stanjem na poslednji dan poslovne godine koja je različita od kalendarske, a koja odgovara poslovnoj godini koju primenjuje njegovo matično pravno lice koje ima sedište u inostranstvu.

Zainteresovano lice može pokrenuti postupak za dobijanje usluge davanja saglasnosti pravnom licu da primenjuje poslovnu godinu koja se razlikuje od kalendarske godine podnošenjem zahteva Ministarstvu finansija, Kneza Miloša 20, Beograd.

Potrebno je da zainteresovano pravno lice ispunjava sledeće uslove:

1) da je osnovano i upisano u registar Agencije za privredne registre;

2) da njegovo matično pravno lice ima sedište u inostranstvu i da primenjuje poslovnu

    godinu koja je različita od kalendarske;

3) da je plaćena republička administrativna taksa u skladu sa zakonom.

 

Dokazi koji su potrebni podnosiocu zahteva:

1) Da je matično pravno lice u smislu člana 25. stav 2. Zakona, osnivač i većinski vlasnik (zavisnog pravnog lica) – osnivački akt i Rešenje APR;

2) Da je matično pravno lice, u smislu člana 25. stav 2. Zakona, osnivač i većinski vlasnik zavisnog pravnog lica, registrovan kao privredno društvo kod nadležnih organa strane državeRešenje ili neki drugi akt kojim je upisano u privredni (ili odgovorajući) registar u svojoj zemlji;

3) Akt (propis, kopiju finansijskih izveštaja za poslednji obračunski period i sl.) kojim se dokazuje da matično pravno lice vodi poslovne knjige, kao i da sastavlja i prezentuje finansijske izveštaje za poslovnu godinu koja je različita od kalendarske i obuhvata period NPR: od 1. aprila tekuće do 31. marta naredne godine;

4) Kopiju konsolidovanih finansijskih izveštaja za poslednji obračunski period, kojim se dokazuje da matično pravno lice uključuje u konsolidovani izveštaj  zavisno pravno lice, kao i da sastavlja i prezentuje finansijske izveštaje za poslovnu godinu koja je različita od kalendarske i obuhvata period NPR: od 1. aprila tekuće do 31. marta naredne godine;

5) Dokaz o uplaćenoj taksi u iznosu od 870,00 dinara, prema tarifnim br. 1. i 9. Tarife

republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo Zakona o republičkim     administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07,54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - dr. zakon, 57/14, 45/15,83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18 i 38/19).

 

Uplata  takse za izdavanje rešenja u iznosu od 550 dinara i  takse za podnošenje zahteva u iznosu od 320 dinara, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - dr. zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18 i 38/19):

Broj uplatnog računa: 840-742221843-57

Model: 97

Poziv na broj: 50-016.

 

Rok za pružanje usluge je 30 dana u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18).

 

Informacije o toku postupka se mogu dobiti od službenika zaposlenih u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija − Odsek za računovodstvo i reviziju.

 

Nakon prijema zahteva proverava se tačnost podataka i ispunjenost uslova, nakon čega se pristupa izradi rešenja kojim se daje saglasnot pravnom licu da primenjuje poslovnu godinu različitu od kalendarske.

 

Protiv rešenja o izdavanju licence ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, u skladu sa zakonom.

Zahtev se dostavlja u slobodnoj formi.

 

            Primer:

            S obzirom da ?????????, Beograd, želi da primenjuje poslovnu godinu koja obuhvata period od 1. aprila tekuće do 31. marta naredne godine, U PRVOJ GODINI PRIMENE POSLOVNE GODINE KOJA JE RAZLIČITA OD KALENDARSKE IMA OBAVEZU DA SASTAVI REDOVNE GODIŠNjE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA PERIOD OD 01. JANUARA, ODNOSNO OD DANA OSNIVANjA PRAVNOG LICA (AKO SE RADI O NOVOOSNOVANOM PRAVNOM LICU U GODINI U KOJOJ SE TRAŽI DA OTPOČNE PRIMENA POSLOVNE GODINE RAZLIČITE OD KALENDARSKE) DO POČETKA PRIMENE POSLOVNE GODINE KOJA JE RAZLIČITA OD KALENDARSKE (u ovom primeru do 31. marta) I DA IH DOSTAVI AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE U ROKU OD 60 DANA OD DANA KADA SU TI IZVEŠTAJI SASTAVLjENI (u ovom primeru do 30. maja iste godine) – NAPOMENA: u roku kada se primenjivao član 30. stav 2. starog Zakona o računovodstvu i reviziji koji je bio u primeni do 30. decembra 2014. godine. Ako se zahtev podnosi za period posle ovog datuma primenjuju se rokovi iz čl. 33. i 35. Zakona o računovodstvu (Službeni glasnik RS, broj 62/13).

            Uz zahtev za korišćenje poslovne godine koja je različita od kalendarske godine potrebno dostaviti sledeću dokumentaciju:

1) Dokaz da je ?????????, (npr. Nemačka), (matično pravno lice u smislu člana 25. stav 2. Zakona) osnivač i većinski vlasnik ?????????, Beograd (zavisno pravno lice) – osnivački akt i Rešenje APR;

            2) Dokaz da je ?????????, iz (npr. Minhena) (matično pravno lice u smislu člana 25. stav 2. Zakona), osnivač i većinski vlasnik ?????????, Beograd (zavisno pravno lice), registrovan kao privredno društvo kod nadležnih organa Savezne Republike Nemačke – Rešenje ili neki drugi akt kojim je upisano u privredni (ili odgovorajući) registar u svojoj zemlji (npr. Nemačka);

3) Akt (propis, kopiju finansijskih izveštaja za poslednji obračunski period i sl.) kojim se dokazuje da ?????????, (npr. Nemačka), vodi poslovne knjige, kao i da sastavlja i prezentuje finansijske izveštaje za poslovnu godinu koja je različita od kalendarske i obuhvata period NPR: od 1. aprila tekuće do 31. marta naredne godine;

4) Kopiju konsolidovanih finansijskih izveštaja za poslednji obračunski period, kojim se dokazuje da ?????????, (npr. Nemačka) - (matično pravno lice) uključuje u konsolidovani izveštaj ?????????, Beograd (zavisno pravno lice) kao i da sastavlja i prezentuje finansijske izveštaje za poslovnu godinu koja je različita od kalendarske i obuhvata period NPR: od 1. aprila tekuće do 31. marta naredne godine.

5) Dokaz o uplaćenoj taksi u iznosu od 870,00 dinara, prema tarifnim br. 1. i 9. Tarife republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07,54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - dr. zakon, 57/14, 45/15,83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18 i 38/19).

 

Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija, u Informatoru o radu Ministarstva finansija i na portalu eUprava.bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd