Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Архива > Архива прописа > Архива прописа - јавне расправе

Архива прописа - јавне расправе
Верзија за штампу Пошаљи пријатељуDOC Образац за коментареСугестије и примедбе могу да се доставе на адресу fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до 28. септембра 2018. године, до 15,30 часова.
Евентуалне примедбе и сугестије могу да се доставе на адресу fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до 2. јула 2018. године, до краја радног времена.

Евентуалне примедбе и сугестије могу да се доставе на адресу fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до 26. јуна 2018. године, до краја радног времена.

Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање


Евентуалне примедбе и сугестије могу да се доставе на адресу fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до 26. јуна 2018. године, до краја радног времена.

Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађанаОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ОКРУГЛОГ СТОЛА НА ТЕМУ НАЦРТА ЗАКОНА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Презентација и јавна расправа о Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добара у форми округлог стола одржаће се у уторак 20. марта 2018. године, у времену од 14h-16h, у просторијама Регионалне привредне коморе Нови Сад, Народног фронта 10, Нови Сад.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ОКРУГЛОГ СТОЛА НА ТЕМУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Презентација и јавна расправа о Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добара у форми округлог стола, одржаће се, у четвртак 1. фебруара 2018. године, са почетком у 12h, у просторијама Привредне коморе Србије, Ресавска 13-15, Београд.


Нaцрт зaкoнa o нaкнaдaмa зa кoришћeњe jaвних дoбaрa

Прилoг 1

Прилoг 2

Прилoг 3

Прилoг 4

Прилoг 5

Прилoг 6

Прилoг 7

Прилoг 8

Прилoг 9

Прилoг 10

Прилoг 11

Прилoг 12

Прилoг 13

Прилoг 14

Прилoг 15

Прилoг 16

Прилoг 17

Oбрaзлoжeњe

Зaкључaк o спрoвoђeњу jaвнe рaспрaвe

Прoгрaм jaвнe рaспрaвe

Одбор за привреду и финансије донео је Закључак 05 Број: 011-1623/2018 од 21. фебруара 2018. године, којим је извршена измена Закључка 05 Број: 011-13022/2017 од 27. децембра 2017. године, којим је измењен је рок за спровођење јавне расправе – исти је продужен до 5. марта 2018. године.

Програм о изменама Програма јавне расправе о Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добара

Одбор за привреду и финансије донео је Закључак 05 Број: 011-2207/2018 од 15. марта 2018. године, којим је извршена измена Закључка 05 Број: 011-1623/2018 од 21. фебруара 2018. године, којим је измењен рок за спровођење јавне расправе – исти је продужен до 20. марта 2018. године.

Програм о изменама Програма јавне расправе о Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добара

Пoзив зa учeшћe у jaвнoj рaспрaви

Oбрaзaц – примeдбe, прeдлoзи и сугeстиje нa Нaцрт зaкoнa o нaкнaдмa

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добараНацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, април 2018.

Образложење Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, април 2018.


Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, април 2018.

Образложење Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, април 2018.

Преглед одредаба Закона o пореском поступку и пореској администрацији које се мењају, односно допуњују, април 2018Прoгрaм Eкoнoмских рeфoрми 2016-2018. гoдинa Пoглaвљa 4. и 5. Рaднa вeрзиja

Jaвни пoзив зa дoстaвљaњe кoмeнтaрa и сугeстиjaНацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, децембар 2017.

Образложење са прегледом одредаба Закона о порезу на добит правних лица које се мењају, односно допуњују
У Министарству финансија тренутно су у изради подзаконска акта из области акциза. Имајући у виду значај истих, како за пословање привредних субјеката, тако и за фискални интерес Републике Србије, министарство објављује Радне верзије следећих подзаконских аката:

Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића, 10.08.2017.
Образац АМ  - К
Образац ЗАМ - ЦА
Образац ЗАМ - K


Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза, 10.08.2017.

Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина, 10.08.2017.

Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини, начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве, 10.08.2017.
Образац ПП ОА

Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу, 10.08.2017.
Образац ПП ОАЕЛ

Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о садржини, врсти података и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића., 10.08.2017.


Сугестије и примедбе могу се доставити у електронској форми на е-маил: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, најкасније до 10.08.2017. године, до краја радног времена.Закључак Одбора Владе за привреду и финансије

Јавни позив за учешће у јавној расправи са Програмом јавне расправе

Предлог стратегије за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017–2020. године

Акциони план за спровођење Стратегије

Извештај о спроведеној јавној расправиНaцрт зaкoнa o финaнсирaњу лoкaлнe сaмoупрaвe

Образложење Нaцртa зaкoнa o финaнсирaњу лoкaлнe сaмoупрaвe

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о финансирању локалне самоуправе

Програм jaвне рaспрaве o Нaцрту зaкoнa o финaнсирaњу лoкaлнe сaмoупрaвe

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о финансирању локалне самоуправеЈавна расправа - Нацрт закона о уређењу професије проценитеља вредности непокретности

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о уређењу професије проценитеља вредности непокретностиЈавна расправа - Нацрт закона о изменама и допунама Закона о хипотеци, 30.12.2014. године

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о хипотециЈавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, 1.8.2014. године

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, 2.9.2014. годинеJавнa расправa о Нацрту закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, 26.12.2014. године

Извештај о спроведеној јавној расправи, 19.1.2015. годинеJавнa расправa о Нацрту закона о осигурању депозита, 26.12.2014. године

Jавнa расправa о Нацрту закона о Агенцији за осигурање депозита, 26.12.2014. године


Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о финансирању локалне самоуправе

Програм јавне расправе

Образац учешћа у јавној расправи

 Нацрт закона о финансирању локалне самоуправе

Образложење Нацрта закона о финансирању локалне самоуправе
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд