Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Arhiva > Arhiva propisa > Arhiva podzakonskih akata - carine

Arhiva podzakonskih akata - carine
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Carinska tarifa
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 109 od 5. decembra 2017. god.)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 97/2016 i 17/2017) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 17/2017)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 97/16 od 7. decembra 2016. godine)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija (“Službeni glasnik RS”, br. 98/15 i 50/16)
Uredba o dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 50 od 3.6.2016. god.)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 130/14, 143/14 i 43/15, prečišćen tekst)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu
Uredba o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 143/14)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 130/14 i 143/14, prečišćen tekst)
Uredba o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 43/15)
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu ("Službeni glasnik RS" br. 64/14)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 107/13, 117/13, 64/14 i 73/14)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 107/13 i 117/13)
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu ("Službeni glasnik RS" br. 73/14)
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 119/13)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 107/13)
 Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2013. godinu, „Službeni glasnik RS“ broj 29/13
  Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2013. godinu, („Službeni glasnik RS“ broj 115/12)
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2013. godinu, „Službeni glasnik RS“ broj 115/12 i 29/13, prečišćen tekst

Zaštita prava intelektualne svojine na granici
Uredba o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici („Službeni glasnik RS“ broj 86/10)
Prilog 1
Prilog 2

Carinske dažbine
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini
(„Službeni glasnik RS“, br. 115/17 i 23/18) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini
Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, („Službeni glasnik RS“ broj 48/10 i 74/11)
Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na  određenu robu, prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija („Službeni glasnik RS“, br.28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16, 108/16 i 115/17)
Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Službeni glasnik RS", br. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16 i 108/16) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2016. godini („Službeni glasnik  RSˮ, broj 105/15)
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2015. godini ("Službeni glasnik RS", broj140/14)
Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda, prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija („Službeni glasnik RS” br. 27/10, 97/11 i 105/15)
Odluka o izmeni Odluke o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda („Službeni glasnik RS” broj 105/15)
Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda , „Službeni glasnik RS“ broj 27/10 i 97/11
Odluka o određivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine  („Službeni glasnik RSˮ, br. 124/12 i 106/13)
Odluka o određivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine („Službeni glasnik RS”, br.124/12)
Odluka o uslovima i načinu za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina, „Službeni glasnik RS“ broj 27/10, 51/10, 88/10, 25/11 i 46/13; prečišćen tekst
Odluka o izuzimanju određene robe od plaćanja carinskih dažbina („Službeni glasnik RS“ broj 91/12)
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2014. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 106/13)
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2013. godini („Službeni glasnik RS“ broj 120/12, 25/13 i 34/13; prečišćen tekst)
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2013. godini („Službeni glasnik RS“ broj 120/12)
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2013. godini („Službeni glasnik RS“ broj 34/12)
Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za usluge carinskog organa („Službeni glasnik RS“ broj 83/10)


Deklaracije i drugi obrasci
Carinski dozvoljeno postupanje
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017 i 83/2017) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika  
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017 i 69/2017 ) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika  
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS", br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017 i 46/2017) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika  
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika („Službeni glasnik RS“, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016 i 8/2017)
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika („Službeni glasnik RS“, br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016 i 79/2016)
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku „Službeni glasnik RS“ broj 29/10
Obrasci (.zip)
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku,  „Službeni glasnik Republike Srbije” br. 7/15
Prilog 1: Jedinstvena carinska isprava (JCI)
Prilog 2: Dodatni obrazac JCI (JCI BIS)
Prilog 3: Obrazac JCI za štampanje iz kompjuterskog sistema
Prilog 4: Dodatni obrazac JCI za štampanje iz kompjuterskog sistema
Prilog 5: Popunjavanje jedinstvene carinske isprave
Prilog 6: Označavanje rubrika obrazaca iz priloga 1. i 2. koje moraju biti vidljive prilikom samokopiranja
Prilog 7: Označavanje rubrika obrazaca iz priloga 3. i 4. koje moraju biti vidljive prilikom samokopiranja
Prilog 8: Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku
Prilog 9: Elektronska tranzitna deklaracija
Prilog 10: Dodatne šifre za novi kompjuterizovani tranzitni sistem
Prilog 11: Tranzitni prateći dokument
Prilog 12: Spisak naimenovanja
Prilog 13: Tranzitni/sigurnosni prateći dokument (TSPD)
Prilog 14: Tranzitni/sigurnosni spisak naimenovanja (TSSN)
Prilog 15: Rezervni postupak za postupak tranzita
Prilog 16: Ulazna i izlazna sažeta deklaracija
Prilog 17: Sigurnosni i bezbednosni dokument (SBD)
Prilog 18: Sigurnosni i bezbednosni spisak naimenovanja
Prilog 19: Način popunjavanja rubrika Sažete deklaracije za privremeni smeštaj
Prilog 20: Obrazac Deklaracije o carinskoj vrednosti (DCV)
Prilog 21: Dodatni obrazac Deklaracije o carinskoj vrednosti (DCV BIS)
Prilog 22: Korišćenje seta obrasca Deklaracije o carinskoj vrednosti
Prilog 23: Spisak pošiljke
Prilog 24: Način popunjavanja rubrika Spiska pošiljke
Prilog 25: Zahtev i odobrenje za carinske postupke sa ekonomskim dejstvom
Prilog 26: Način popunjavanja Zahteva za izdavanje odobrenja za korišćenje carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom
Prilog 27: Sažeta deklaracija za privremeni smeštaj
Prilog 28: Obaveštenje o tranzitu

Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Sl. glasnik RS“, br. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016, 59/2016, 95/2016, 7/2017, 17/2017, 46/2017, 96/2017, 101/2017, 108/2017, 25/2018, 44/2018 i 103/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa robom („Službeni glasnik RS“, br. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016, 10/2017, 62/2018 i 93/2018)  – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Smernice za primenu nepreferencijalnih pravila o poreklu robe
PDF Instrukcija u vezi sa primenom carinskog postupka na prekogranični promet električne energije i u vezi sa primenom carinskog i poreskog postupka na promet električne energije preko administrativne linije sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija

PDF Obrazac P1
PDF Obrazac P2
PDF Obrazac 1: Izveštaj o uvozu električne energije
PDF Obrazac 2: Izveštaj o izvozu električne energije
PDF Obrazac 3: Izveštaj o tranzitu električne energije
PDF Obrazac 4 : Izveštaj o dopremi električne energije sa APKM
PDF Obrazac 5 : Izveštaj o otpremi električne energije na APKM
PDF Obrazac 6: Izveštaj o tranzitu električne energije sa APKM preko Republike van APKM u inostranstvo
PDF Obrazac 7: Izveštaj o tranzitu električne energije iz inostranstva preko Republike van APKM na APKM
PDF Obrazac E1: Evidencija uvoza električne energije
PDF Obrazac E2: Evidencija izvoza električne energije
PDF Obrazac E3: Evidencija tranzita električne energije
PDF Obrazac E4: Evidencija dopreme električne energije sa APKM
PDF Obrazac E5: Evidencija otpreme električne energije na APKM
PDF Obrazac E6: Evidencija tranzita električne energije sa APKM preko Republike van APKM u inostranstvo
PDF Obrazac E7: Evidencija tranzita električne energije iz inostranstva preko Republike van APKM na APKM

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom („Službeni glasnik RS“, broj 44/2016)
Uredba o dopuni Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom („Službeni glasnik RS“, broj 95/2015)
Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa robom („Službeni glasnik RS“, broj 93/10, 63/13 i 145/14, prečišćen tekst)
Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa robom, „Službeni glasnik RS“ broj 93/2010
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd