Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Arhiva > Arhiva propisa > Arhiva podzakonskih akata - poreski postupak, fiskalne kase

Arhiva podzakonskih akata - poreski postupak, fiskalne kase
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Poreski postupak

PDF  Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o visini troškova prinudne naplate poreza, 30.7.2010. godine

Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate („Službeni glasnik RS“, broj 28/16)

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica – prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“, br. 97/15, 111/15, 14/16 i 15/16−ispravka)

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika ("Službeni glasnik RS", br. 77 od 2. septembra 2013. god.)Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“ br. 32/09, 70/10, 6/12, 11/16)

PDF Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre, prečišćen tekst utvrdila APR ("Službeni glasnik RS", br. 32/2009, 70/2010, 6/2012)

PDF Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskom identifikacionom broju, 30.7.2010. godine

PDF Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave o izvršenim finansijskim transakcijama i o obračunatom i plaćenom porezu na finansijske transakcije - poreska uprava 15.5.2003. godine
PDF PPFT

PDF Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidenciju ukupne imovine u zemlji i inostranstvu - poreska uprava, 22.5.2003. godine

PDF Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu, 9.7.2007. godine

PDF Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu, 5.2.2009. godine
  Obrasci poreskih prijava 

PDF Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda, 25.12.2003. godine
PDF Obrazac 1 - Pojedinačna poreska prijava
PDF Obrazac 2 - Podaci o primaocima prihoda iz radnog odnosa
PDF Obrazac 3 - Podaci o primaocima prihoda van radnog odnosa
PDF Obrazac 4 - Podaci o primaocima prihoda - pravnim licima

PDF Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana, 21.1.2004. godine
PDF PPDG 1
PDF PPDG 2
PDF PPDG 3
PDF PPDG 4
PDF PPDG 5

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - ispravka, 14/2016, 21/2017 i 20/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku  („Službeni glasnik RS“, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - ispravka, 14/2016 i 21/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (˝Službeni glasnik RS˝ br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14-ispravka, 14/16)

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku

Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima

Poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31.12.2013

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Službeni glasnik RS“, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - ispravka, 14/2016, 21/2017, 20/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava (˝Službeni glasnik RS˝ br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14-ispravka)

Fiskalne kase


Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija, («Službeni glasnik RS» br. 61/10, 101/10 i 94/11i 83/12)

PDF Uredba o izmenama i dopunama uredbe o određivanju lica na koja se, usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, 23.9.2004 . godine

PDF Uredba o određivanju lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, 2.9.2004. godine

PDF Uredba o izmenama i dopunama uredbe o načinu evidentiranja prometa preko registar kasa sa fiskalnom memorijom, 19.3.2004. godine

PDF Uredba o načinu evidentiranja prometa preko registar kasa sa fiskalnom memorijom i o dinamici uvođenja tih kasa, 26.11.2002. godine

PDF Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18. stav 3. zakona o fiskalnim kasama, 24.2.2005. godine
PDF Obrazac OBMF

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd