Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Arhiva > Arhiva propisa > Arhiva podzakonskih akata - porezi na dobit, imovinu, dohodak građana, upotrebu, držanje i nošenje dobara, premije neživotnih osiguranja

Arhiva podzakonskih akata - porezi na dobit, imovinu, dohodak građana, upotrebu, držanje i nošenje dobara, premije neživotnih osiguranja
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Porez na dobit


Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 21 od 10. marta 2017. god.)

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 12 od 12. februara 2016. god.)

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 23/15)

 


PDF Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) - obveznike poreza na dobit preduzeća, 24.2.2005. godine

PDF Obrazac PBN
PDF Obrazac PBN1

 Rezidentnost

PDF Pravilnik o obrascu potvrde o rezidentnosti, 12.10.2009.

PDF POR 1 – prethodna godina (srpski, engleski)
PDF POR 1 – prethodna godina (srpski, francuski)

PDF POR 1 – tekuća godina (srpski, engleski)
PDF POR 1 – tekuća godina (srpski, francuski)

PDF POR 2 – prethodna godina (srpski, engleski)
PDF POR 2 – prethodna godina (srpski, francuski)

PDF POR 2 – tekuća godina (srpski, engleski)
PDF POR 2 – tekuća godina (srpski, francuski)


Porezi na imovinu

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 108/2013, 118/2013 i 101/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Obrazac PPI-1 - Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu za 20_ godinu

Prilog 1 uz Obrazac PPI-1
Obrazac PPI-2 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

Obrazac PPI-3 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon

Obrazac PPI-4 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
Obrazac PPI-1
Prilog 1 uz Obrazac PPI-1
Prilog 2 uz Obrazac PPI-1
Obrazac PPI-2
Obrazac PPI-3
Obrazac PPI-4

PDF Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu, 5.2.2009. godine

  Obrasci poreskih prijava

PDF Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o podacima o obavljenom prenosu hartija od vrednosti bez naknade, odnosno o prenosu za koji se naknada ne isplaćuje u novcu, 4.2.2009. godine

PDF Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu, 9.7.2007. godine


Porez na dohodak građana

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 90/2017 i 38/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda („Službeni glasnik RS“, br. 128 od 26. decembra 2003. god.)

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 23/2014 i 7/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017, 98/2017 i 86/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017 i 98/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014 i 80/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika 

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti – prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“, br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13, 135/14)

Uredba o podsticanju zapošljavanja, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“, br. 32/11 i 34/11)

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 90 od 6. oktobra 2017. god.)

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju – prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“, br. 49/14, 28/15, 30/15 i 28/16)

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 8/2011 , 13/2012 , 12/2013 , prestao da važi: 23/2014 - osim pojedinih odredbi); prestao da važi 26.3.2014. godine, osim odredbe člana 6. koja prestaje da važi 31.12.2022. godine i člana 8. koja prestaje da važi 31.12.2016. godine

Katalog vrste prihodaPorezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara (za 2014. godinu)Porez na premije neživotnih osiguranja

PDF Pravilnik o načinu obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna, 29.12.2004. godine


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd