Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Arhiva > Arhiva propisa > Arhiva podzakonskih akata - budžet i javni dug

Arhiva podzakonskih akata - budžet i javni dug
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Finansiranje jedinica lokalne vlasti


Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2017. godini („Sl. glasnik RS“, br. 5/2017)
Obrasci PL-1 i PL-2

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2016. godini („Službeni glasnik RS“ br. 9/2016)
Obrazac PL-1 i PL-2

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2015. godini („Službeni glasnik RS“ br. 18/2015)

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2014. godini („Službeni glasnik RS“ br. 17/2014)
Obrazac PL-1 i PL-2

PDF Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 8/2010)
Obrazac PL

PDF Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne samouprave, („Službeni glasnik RS”, broj 11/2009)

 Izveštaj o izvršenim rashodima za plate

PDF Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalnih vlasti, („Službeni glasnik RS“ br. 11/2008)
XLS Obrazac PL

PDF Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalnih vlasti, („Službeni glasnik RS“ br. 19/2007)
XLS Obrazac PL 2007

PDF Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne samouprave u 2006. godini, 6.12.2005. godine
XLS Obrazac PL

PDF Pravilnik o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o primanjima i izdacima jedinica lokalne samouprave, 29.1.2004. godine

XLS Izveštavanje obrazac 1
XLS Izveštavanje obrazac 2
XLS Izveštavanje obrazac 3
Budžetski sistemUredba o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor („Službeni glasnik RS“, br. 116 od 26. decembra 2013, 80 od 30. jula 2014 i 12 od 31. januara 2015.)
Usklađeni dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor („Sl. glasnik RS“, br. 7 od 26. januara 2018. god.) – primenjuju se od 1. februara 2018. god. Usklaćeni dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor („Službeni glasnik RS“, br. 12 od 12. februara 2016.)

Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 83 od 9. novembra 2010, 53 od 24. maja 2012, 20 od 21. februara 2014 i 88 od 28. oktobra 2016. god.) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Prilog 1 - Procedure za evidentiranje aproprijacija
Prilog 2 - Procedure za evidentiranje kvota
Prilog 3 - Procedure za sačinjavanje i podnošenje zahteva za promenu kvota
Prilog 4 - Procedure za preuzimanje obaveza
Prilog 5 - Procedure za izvršavanje plaćanja
Prilog 6 - Procedure za preknjižavanje rashoda i izdataka u SIB
Prilog 7 - Procedure za izdavanje i postupanje sa identifikacionom („smart”) karticom
Prilog 7/1 - Šifarnik korisničkih uloga (ovlašćenja)
Prilog 7/2 - Zahtev za izdavanje smart kartice
Prilog 7/3 - Zahtev za opoziv korisničkog sertifikata
Prilog 7/4 - Revers za čitač kartica "GemPC USB-SL" radi korišćenja SIB
Prilog 7/5 - Primopredajni list paketa za SIB
Prilog 7/6 - Odobrenje za korišćenje SIB
Prilog 7/7 - Ugovor

Uredba o izmenama uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 22/15)

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, 5.3.2015. godine
Obrazac ZPM

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, 4.11.2014. godine

Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, 31.1.2014. godine
Obrazac PRM

Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije („Službeni glasnik RS“, br. 10/2004 i 84/2007) – nezvanični prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS“, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/2017 i 20/18)  - prečišćen tekst utvrdila Uprava za trezor

Prilog 1 - Šema funkcionalne klasifikacije

Prilog 2 - Kontni plan


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa    („Sl. glasnik RS”, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 i 114/2017) - prečišćen tekst utvrdila Uprava za trezor

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (“Službeni glasnik RS”, br. 16 od 26. februara 2016. god.)

PDF Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta Republike Srbije, 27.12.2006. godine
PDF Obrazac SNS
PDF Obrazac ZSNS

PDF Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa korisnika budžetskih sredstava, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i budžetskih fondova Republike i lokalnih vlasti, 28.11.2004. godine

Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova („Službeni glasnik RS”, broj 18/2015)

Pravilnik o određivanju direktnih korisnika budžetskih sredstava koji organizuju posebnu službu internih kontrolora ("Službeni glasnik RS", br. 22/2004)

Pravilnik o zajedničkim osnovama, kriterijumima i zadacima za rad finansijske službe direktnog korisnika budžetskih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 123/2003)

PDF Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem, 7. 7. 2003. godine

PDF Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o načinu pripreme završnih računa korisnika budžetskih sredstava, 4.2.2005. godine
PDF Obrazac BR 1
PDF Obrazac BR 2
PDF Obrazac BR 3
PDF Obrazac BR 4
PDF Obrazac BR 5

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 46/09)

Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 99/11)

Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 99/11)

PDF Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike, 15.12.2006. godine
PDF Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa - 1, 24.12.2004. godineJavni dug

Odluka o obrazovanju Komisije za izradu predloga o utvrđivanju prava na isplatu devizne štednje (“Sl. glasnik RS”, br. 59 od 31. jula 2018. god.)

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor banaka koje će vršiti usluge prodaje i druge finansijske usluge u vezi sa emitovanjem dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu  („Službeni glasnik RS“, br. 8 od 25. januara 2013. god.)


Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 100/2014, 78/2017 i 66/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 100/2014 i 78/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana ("Službeni glasnik RS" br. 8/2017)

Obrazac 1 - prijava potraživanja

Obrazac 2 - potvrda o stanju deviznog štednog uloga

Obrazac 3 - potvrda o prometu deviznog štednog uloga


Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu (“Službeni glasnik RS”, br. 100/2014)

Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu, "Službeni glasnik RS", br. 6/2009, 8/2009, 32/2010, 78/2011

PDF Uredba za regulisanje isplate stare devizne štednje za štediše Jugobanke iz Kosovske Mitrovice, 26.6.2002. godineDoplatne poštanske marke


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta“ („Sl. glasnik RS“, br. 42 od 4. maja 2017. god.)

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017” („Službeni glasnik RS“, br. 8/2017 i 12/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save“ („Sl. glasnik RS“, br. 48 od 25. maja 2016. god.)

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2017” („Službeni glasnik RS“, br. 8/2017 i 12/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke “Krov 2016”, “Službeni glasnik RS”, br. 10 od 8.2.2016. god.

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Prvenstvo Evrope u rvanju za seniore, Novi Sad 2017” („Službeni glasnik RS“, br. 31 od 3.4.2017. god.)

PDF Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke - Borba protiv side, 3.11.2005. godine

PDF Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke - evropsko prvenstvo u vaterpolu 2006, 1.12.2005. godineFinansiranje političkih aktivnosti

PDF Pravilnik o sadržaju evidencija i sastavljanju izveštaja o prilozima i imovini političkih stranaka, 2.12.2003. godine
PDF Prilog 1
PDF Prilog 2
PDF Prilog 3
PDF Prilog 4
PDF Prilog 5bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd