Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > О МИНИСТАРСТВУ > Јавне набавке > Услуге резервације и издавања авио карата за потребе Министарства финансија - Број јавне набавке ЈНМВ 5/2014

Услуге резервације и издавања авио карата за потребе Министарства финансија - Број јавне набавке ЈНМВ 5/2014
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, редни број ЈНМВ 5/2014 и Решења о образовању комисије за спровођења поступка јавне набавке, број: 404-02-52/2014-08 од 14. марта 2014. године, припремљена је


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: УСЛУГЕ
РЕЗЕРВАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА АВИО КАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА
Број јавне набавке ЈНМВ 5/2014


рок за достављање понуда: закључно са 31.03.2014. године до 12.00 часова
датум отварања понуда: 31.03.2014. године у 12.30 часова


Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд