Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > О МИНИСТАРСТВУ > Јавне набавке > Јавна набавка - услуга одржавања рачунарске опреме и мултифункционалних уређаја и фотокопир апарата, са уградњом оригиналних резервних делова у поступку по партијама, Број јавне набавке ЈНМВ 7/2014

Јавна набавка - услуга одржавања рачунарске опреме и мултифункционалних уређаја и фотокопир апарата, са уградњом оригиналних резервних делова у поступку по партијама, Број јавне набавке ЈНМВ 7/2014
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, редни број ЈНМВ 7/2014 и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број: 404-02-86/2014 од 23. маја 2014. године припремљена јеКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - УСЛУГА
одржавања рачунарске опреме и мултифункционалних уређаја и фотокопир апарата, са уградњом оригиналних резервних делова у поступку по партијама
Број јавне набавке ЈНМВ 7/2014
рок за достављање понуда: закључно са 06.06.2014 године до 12:00 часова
датум отварања понуда: 06.06.2014. године у 12:15 часова


Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору - партија I

Обавештење о закљученом уговору - партија II


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд