Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > О МИНИСТАРСТВУ > Интерна акта > Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, број: 110-00-113/2014-27, од 26. 3. 2014. године

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, број: 110-00-113/2014-27, од 26. 3. 2014. године
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12),
министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
 
о ближем уређивању поступка јавне набаке


I Предмет уређивања

Садржај

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује поступак јавне набавке унутар Министарства финансија (у даљем тексту: Министарство), а нарочито: начин планирања набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци, у складу са законом којим се уређују јавне набавке (у даљем тексту: Закон).

Овим правилником се уређују и набавке добара или услуга или уступање извођења радова, на које се не примењују прописи којима се уређују јавне набaвке.


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, број: 110-00-113/2014-27, од 26. 3. 2014. године


Нaпoмeнa: Прaвилник o ближeм урeђивaњу пoступкa jaвнe нaбaвкe (интeрни aкт Mинистaрствa финaнсиja) дoнeт je 2014. гoдинe, у склaду сa Зaкoнoм o jaвним нaбaвкaмa („Службeни глaсник РС“, брoj 124/14) и бићe усклaђeн сa Зaкoнoм o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa („Службeни глaсник РС“, брoj 68/15) и пoдзaкoнским aктимa  кaдa исти буду дoнeти.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд