Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС”, бр. 18/15 и 104/2018) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор

Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС”, бр. 18/15 и 104/2018) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 75. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13,142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18),
Министар финансија доноси

П Р А В И Л Н И К
О НАЧИНУ ПРИПРЕМЕ, САСТАВЉАЊА И ПОДНОШЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА, КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И БУЏЕТСКИХ ФОНДОВА
"Службени гласник РС", бр. 18/15 и 104/18

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником уређују се начин припреме, састављања и подношења финансијских извештаја директних и индиректних корисника буџетских средстава, организација за обавезно социјално осигурање и њихових корисника (у даљем тексту: корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање), буџетских фондова Републике Србије и локалне власти, као и садржина образаца за финансијске извештаје.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд