Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна консолидованог рачуна трезора Републике Србије, односно других рачуна, начину пласирања новчаних средстава, као и о начину извештавања о коришћењу, односно о инвестирању средстава („Службени гласник РС“, бр. 101/2018)

Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна консолидованог рачуна трезора Републике Србије, односно других рачуна, начину пласирања новчаних средстава, као и о начину извештавања о коришћењу, односно о инвестирању средстава („Службени гласник РС“, бр. 101/2018)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 9. ст. 12. и 13. и члана 10. став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испрaвка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18),
Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
о начину коришћења средстава са подрачуна консолидованог рачуна трезора Републике Србије, односно других рачуна, начину пласирања новчаних средстава, као и о начину извештавања о коришћењу, односно о инвестирању средстава
"Службени гласник РС", број 101 од 20. децембра 2018.

Уводне одредбе

Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин коришћења новчаних средстава са подрачуна, директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике Србије (у даљем тексту: корисници буџетских средстава Републике), организација за обавезно социјално осигурање и корисника средстава Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: корисници средстава ООСО), укључених у консолидовани рачун трезора Републике Србије, као и са посебних наменских рачуна корисника јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора и осталих правних лица и других субјеката који не припадају јавном сектору, а којима се врши пренос средстава из буџета (у даљем тексту: КРТ Републике).

Овим правилником ближе се уређује и начин пласирања слободних новчаних средстава, као и начин извештавања о коришћењу средстава из става 1. овог члана и инвестирању новчаних средстава са консолидованог рачуна трезора.bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд