Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Organizacione jedinice > Sektor za budžetsku inspekciju

Sektor za budžetsku inspekciju
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Ana Tešić - v.d. pomoćnika ministra

Tel: +381 11 3642 868

Sektor za budžetsku inspekciju obavlja poslove koji se odnose na: inspekcijsku kontrolu primene zakona i pratećih propisa u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod svih korisnika javnih sredstava navedenih u Zakonu o budžetskom sistemu; inspekcijsku kontrolu obračunavanja, evidentiranja i naplaćivanja prihoda koje vršenjem svoje delatnosti ostvaruju organi, organizacije, fondovi i preduzeća navedena u zakonu, kao i korišćenje tih sredstava; preduzimanje zakonom propisanih mera u svim slučajevima kada se inspekcijskom kontrolom utvrdi postojanje nezakonitosti; iniciranje odgovarajućih izmena i dopuna propisa kojima je uređena oblast budžetske inspekcijske kontrole na osnovu identifikovane slabosti u njihovoj primeni; izradu uputstava i drugih publikacija u kojima se obrađuju pitanja metoda rada budžetske inspekcijske kontrole; izradu programa koji su osnova za realizaciju funkcije budžetske inspekcijske kontrole, kao i praćenje realizacije istih; saradnju sa drugim kontrolnim organima, kao i organima za istragu i pravosuđe; vođenje svih neophodnih evidencija za funkcionisanje budžetske inspekcije; formiranje dosijea o izvršenim inspekcijskim kontrolama;pripremu i izradu metodoloških uputstava koji regulišu postupak inspekcijske kontrole; analizu nezakonitosti, odnosno nepravilnosti na koje se ukazuje u prijavama, predstavkama, prigovorima i zahtevima na osnovu kojih vrši procenu rizika; izradu izveštaja o rezultatima inspekcijske kontrole sa nalazima i merama i drugi poslovi i zadaci koji spadaju u delokrug Sektora.

U Sektoru za budžetsku inspekciju obavljaju se poslovi u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica koje čine:

1. Odeljenje budžetske inspekcije
2. Odeljenje za normativne, studijsko-analitičke poslove, procenu i upravljanje rizicima

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd