Услуге резервације и издавања авио карата за потребе Министарства финансија – Број јавне набавке ЈНМВ 5/2014

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС” број 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”
бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке,
редни број ЈНМВ 5/2014 и Решења о образовању комисије за спровођења
поступка јавне набавке, број: 404-02-52/2014-08 од 14. марта 2014.
године, припремљена је

КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: УСЛУГЕ

РЕЗЕРВАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА АВИО КАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

Број јавне набавке ЈНМВ 5/2014

рок за достављање понуда: закључно са 31.03.2014. године до 12.00 часова

датум отварања понуда: 31.03.2014. године у 12.30 часова

 

pdf

Јавни позив

pdf

Конкурсна документација

pdf

Обавештење о закљученом уговору