Управа за трезор

Милица Ђурђевић – в.д. директора

У склaду сa чл. 93. Зaкoнa o буџeтскoм систeму („Службeни глaсник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испрaвкa, 108/13, 142/14, 103/15 и 99/16), Упрaвa зa трeзoр oбaвљa слeдeћe пoслoвe:

1) финансијско планирање, које обухвата:
– пројекције прилива и одлива средстава буџета Републике Србије у току буџетске године на кварталном, месечном и дневном нивоу;
– дефинисање лимита плаћања;
– пројектовање потребних износа новчаних средстава на кварталном и месечном нивоу ради финансирања дефицита и отплате доспелих дугова и планирање одржања адекватног нивоа ликвидности током буџетске године;
2) управљање финансијским средствима Републике Србије, које обухвата:
– управљање ликвидношћу путем управљања новчаним средствима на консолидованом рачуну трезора Републике Србије и девизним средствима Републике Србије;
– извршење буџета и припрему периодичних извештаја о извршавању буџета;
– пласирање слободних новчаних средстава;
– брисана је (види члан 36. Закона – 99/2016)
– разраду поступака за наплату примања преко банкарског система;
– управљање осталим финансијским средствима (акцијама, обвезницама, потраживањима итд.) и финансијским дериватима;
3) брисана је (види члан 36. Закона – 99/2016)
4) брисана је (види члан 36. Закона – 99/2016)
5) контрола расхода и издатака, која обухвата одобравање плаћања до висине утврђених апропријација;
6) извештавање о извршењу буџета;
7) буџетско рачуноводство и извештавање, које обухвата:
– рачуноводствене послове за евидентирање плаћања и примања, вођење дневника, главне књиге за све приходе и примања и расходе и издатке по корисницима буџетских средстава и међународне донације и друге видове помоћи;
– финансијско извештавање;
– припрему аката којима се регулише рачуноводствена методологија, укључујући систем буџетских класификација, правила буџетског рачуноводства и израду захтева у погледу интерног и екстерног извештавања;
8) успоставља, развија и одржава информациони систем Управе за трезор, укључујући систем за управљање јавним финансијама Републике Србије, односно локалне власти, као и пратеће подсистеме, регистре, пројекте и остала решења информационе технологије, која произлазе из надлежности Управе за трезор и других послова поверених Управи за трезор и управља тим системом;
9) послови у вези јавних плаћања који обухватају вођење евиденција и обављање послова у оквиру система консолидованог рачуна трезора, и то:
– вођење списка корисника јавних средстава и вођење евиденције свих корисника јавних средстава који су укључени и који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора, вођење евиденције правних лица корисника буџетских средстава и вођење других евиденција утврђених посебним прописима;
– отварање и вођење евиденција о рачунима за уплату јавних прихода;
– распоређивање уплаћених јавних прихода на одговарајуће подрачуне различитих нивоа власти, у складу са законом;
– отварање и вођење подрачуна корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора и корисника јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора, као и осталих правних субјеката који не припадају јавном сектору;
– вођење девизних рачуна корисника средстава буџета Републике Србије, корисника средстава буџета локалне власти, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање, као и других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора;
– вођење других рачуна, у складу са законом и другим прописима;
– извештавање дневно, недељно и месечно на основу података из евиденција Управе за трезор;
– пријем, контрола и обрада налога за плаћања корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора;
– контрола извршења апропријација применом система извршења буџета Републике Србије, односно локалне власти;
– издавање налога за плаћања на терет подрачуна корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, на основу закона и добијених овлашћења, исправке грешака и наплата услуга;
– извршење налога принудне наплате;
– обављање готовинских исплата корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора;
– пријем готовинских уплата физичких лица на име измиривања обавеза по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава и пријем готовинских уплата корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора на њихове подрачуне код Управе за трезор;
– повраћај више или погрешно наплаћених јавних прихода;
– унутрашња контрола обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора;
– вођење фискалне статистике за јавна финансијска средства, на основу података које достављају корисници јавних средстава, у складу са прописом који доноси министар;
– праћење ликвидности корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора и давање података о томе, сагласно важећим прописима;
10) прима обавештење од локалног органа управе надлежног за финансије о извршеном инвестирању средстава на домаћем финансијском тржишту новца;
11) прима обавештења од корисника буџетских средстава о намери преузимања обавеза, о преузимању обавеза и предвиђеним условима и роковима плаћања, као и о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања;
12) прикупља податке о преузетим новчаним обавезама од субјеката јавног сектора у комерцијалним трансакцијама, у смислу закона којим се уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, које они достављају кроз информациони систем Управе за трезор и на основу тих података, Министарству – Одељењу за буџетску инспекцију, ради вршења надзора, доставља извештаје са подацима о неизмиреним обавезама корисника јавних средстава чији се рачуни воде у припадајућем консолидованом рачуну трезора и обезбеђује преузимање података о неизмиреним обавезама јавних предузећа из информационог система Управе за трезор;
13) престала је да важи (види члан 18. Закона – 68/2015)
14) врши централизовани обрачун примања запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица код корисника средстава буџета Републике Србије, који обухвата:
– обрачун зарада, односно плата, увећања зарада, односно додатака на плату, накнада, као и других примања;
– одржавање и чување базе података о запосленима, изабраним, постављеним и ангажованим лицима, који се односе на њихова примања;
15) обавља друге послове из надлежности Министарства, које одреди министар.

Посетите сајт Управе за трезор