Управа за слободне зоне

Јасмина Штамбук – директор

Управа за слободне зоне обавља следеће послове:

1) У области развоја зона у функцији интереса државе:
– спроводи националну политику развоја зона у циљу повећања прилива директних инвестиција и упослености радне снаге;
– учествује у припреми прописа у области рада зона;
– разматра захтеве за давање сагласности за одређивање подручја зона и своје мишљење доставља министарству надлежном за послове финансија;
– иницира и координира са надлежним државним органима разматрање стручних питања из области пословања у зонама, ради правилне примене овог закона и његове усаглашености са прописима Србије;
– организује и координира сарадњу надлежних државних органа, привредног друштва за управљање зоном, заинтересованих инвеститора и корисника;
– пружа стручну помоћ инвеститорима у процесу доношења одлуке о улагању у зоне;
– пружа стручну помоћ инвеститорима и привредним друштвима за управљање зоном у свим фазама примене програма у зонама;
– организује непосредне контакте између заинтересованих инвеститора и привредних друштава за управљање зоном;
– пружа стручну помоћ заинтересованим инвеститорима у развоју њихових програма у зонама;
– сарађује са Привредном комором Србије и другим непрофитним и добровољним организацијама;
– сарађује са страним институцијама и стручњацима из области зона;
– у сарадњи са привредним друштвима за управљање зоном ствара могућности за развој инфраструктуре у зонама.
2) У области промоције зона:
– сарађује са Агенцијом за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA), на промоцији инвестирања и пословања у зонама, кроз представљање посебних погодности и пословних могућности у складу са планом и програмом усвојеним од стране министарства надлежног за послове финансија;
– обавештава инвеститоре о повољностима за улагање у зоне;
– ствара и ажурира базу података о зонама и погодностима за пословање у Србији.
3) У области контроле и надзора зона:
– разматра извештаје о раду зона и предлаже њихово усвајање министарству надлежном за послове финансија;
– предлаже министру надлежном за послове финансија облик и садржину обрасца за подношење захтева за давање сагласности за одређивање подручја зоне, пословање и контролу рада зона и корисника, ради усаглашености поступака у свим зонама у Србији;
– предлаже надлежним државним органима додатне мере контроле рада у зонама уколико постоји таква потреба.

Посетите сајт Управе за слободне зоне