Управа за дуван

Слободан Ердељан – директор

Управа за дуван обавља следеће послове:

1) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за производњу, обраду, прераду, увоз и извоз дувана, обрађеног дувана односно прерађеног дувана;
2) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за промет (трговина на велико, трговина на мало, увоз и извоз) дуванских производа;
3) води регистре и евиденционе листе;
4) води евиденције у вези са производњом, обрадом, прерадом и прометом дувана, обрађеног дувана односно прерађеног дувана као и производњом и прометом дуванским производима;
5) сарађује са органима и организацијама надлежним за сузбијање нелегалног промета дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана и дуванских производа;
6) прати стање на тржишту у производњи, обради и промету дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана и дуванских производа;
7) стара се о спровођењу поступка јавног тендера за издавање дозволе за обављање делатности производње дуванских производа и припрема предлог акта којим се издаје та дозвола, утврђује испуњеност услова за обнављање и одузимање дозволе за производњу дуванских производа и припрема предлог акта којим се та дозвола обнавља, односно одузима;
8) стара се о објављивању решења о упису у регистре који се воде у складу са овим законом и издаје доказ о томе да је произвођач дуванских производа, односно увозник дуванских производа пријавио Управи малопродајне цене дуванских производа;
9) учествује у припреми нацрта измена и допуна овог закона и мишљења о примени овог закона;
10) учествује у припреми подзаконских аката за спровођење одредаба овог закона из надлежности министарства надлежног за послове финансија;
11) обавља и друге послове у складу са законом.

Посетите сајт Управе за дуван