Твининг пројекат

ПИФЦ Твининг пројекат, чије је спровођење започето у јуну 2017. године, представља заједнички пројекат између Министарства економије и финансија Републике Француске и Централне јединице за хармонизацију (ЦЈХ) Министарства финансија Републике Србије. Пројекат спроводи Expertise France, агенција за међународну техничку сарадњу из Француске. Циљ пројекта је успостављање модерног и ефикасног система управљања јавним финансијама на свим нивоима власти што се огледа у транспарентнијем коришћењу јавних средстава у Р. Србији. Пројекат ће пружити нарочиту подршку модернизацији система управљања јавним финансијама са фокусом на интерну финансијску контролу у јавном сектору, у складу са међународним стандардима и најбољим ЕУ праксама.

ПИФЦ Твининг пројекат ће омогућити унапређење и јачање постојећих организационих и структурних капацитета на пољу управљачке одговорности (системи финансијског управљања и контроле) и функционално независне интерне ревизије (системи ИР). Поред тога, путем непосредне размене искустава и примера добре праксе у јавном сектору, ојачаће се улога и капацитети Централне јединице за хармонизацију која је надлежна за развој и промовисање методологија интерне контроле и интерне ревизије и за координацију спровођења нових прописа у области управљачке одговорности и интерне ревизије.

У оквиру ПИФЦ твининг пројекта биће обухваћен широк спектар корисника међу којима су министарства, државне институције, јединице локалне самоуправе и други корисници јавних средстава.

Партнерство две државне администрације Србије и Француске ће омогућити даљи развој интерне финансијске контроле у јавном сектору у свим јавним установама Р. Србије што ће допринети ефикасној реформи јавне управе и јавних финансија у складу са националном Стратегијом за ИФКЈ за период од 2017-2020. године, захтевима Европске уније (Поглавље 32) и међународним стандардима (ИНТОСАИ, COSO 2013, МОПП Института интерних ревизора).

Испред земаља чланица ЕУ, за имплементацију пројекта су одговорни Министарство економије и финансија Француске и Expertise France. Током периода од 24 месеца, стручњаци из Француске, као и других земаља чланица ЕУ, заједно са колегама из Централне јединице за хармонизацију одржаће низ састанака, радионица, едукација, конференција и студијских посета са циљем остваривања обавезних резултата пројекта. Захваљујући овим активностима, унапредиће се размена знања и најбољих пракси између јавних сектора две државе.

Наручилац овог пројекта је Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ (CFCU, Министарство финансија), који је одговоран за послове плаћања, рачуноводства, праћења и извештавања о имплементацији.

Твининг пројекат Европске уније
Подршка даљем развоју интерне финансијске контроле у јавном сектору (ПИФЦ)
***
EU Twinning Project
Support to Further Development of Public Internal Financial Control (PIFC)


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
централна јединица за хармонизацију
Republic of Serbia
MINISTRY OF FINANCE
Central harmonisation unit

 

 

Пројекат финансира
Европска унија
This project is funded
by the European Union